Nest Bank jest agentem firmy inwestycyjnej

IPOPEMA SECURITIES S.A.

Wybrani doradcy Nest Banku posiadają pełnomocnictwa do wykonywania czynności wynikających z funkcji agenta firmy inwestycyjnej powierzonej Nest Bankowi przez IPOPEMA Securities S.A. Pełnomocnictwa te zostały udzielone na podstawie umowy agencyjnej zawartej pomiędzy Bankiem a IPOPEMA, będącej podstawą wpisu Banku do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Czynności te obejmują:

 1. Składanie, w imieniu IPOPEMA Securities S.A., oświadczeń woli w związku z zawieraniem przez IPOPEMA Securities S.A. z klientami lub potencjalnymi klientami umów o świadczenie usług maklerskich;
 2. Odbieranie od klientów lub potencjalnych klientów IPOPEMA Securities S.A., w imieniu i na rzecz IPOPEMA Securities S.A., wszelkich oświadczeń woli związanych z zawieraniem przez nich umów o świadczenie usług maklerskich;
 3. Odbieranie od klientów lub potencjalnych klientów oświadczeń wiedzy obejmujących wszelkie dane i informacje niezbędne do zawierania z nimi umów o świadczenie usług maklerskich;
 4. Potwierdzanie, na podstawie dokumentu tożsamości okazanego doradcy, tożsamości osoby podpisującej umowę lub inne dokumenty i własnoręczności jej podpisu;
 5. Weryfikowanie formalnej poprawności i kompletności dokumentów składanych lub przedkładanych IPOPEMA Securities S.A. przez klientów lub potencjalnych klientów w związku z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich lub w związku ze składaniem przez nich oświadczeń woli w ramach wykonywania umów o świadczenie usług maklerskich;
 6. Potwierdzanie zgodności kopii dokumentów składanych IPOPEMA Securities S.A. przez klientów lub potencjalnych klientów w związku z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich lub w związku ze składaniem przez nich oświadczeń woli w ramach wykonywania umów o świadczenie usług maklerskich, z oryginałami przedkładanymi doradcy;
 7. Odbieranie od klientów lub potencjalnych klientów, a także osób i podmiotów ich reprezentujących, oświadczeń i dokumentów w ramach wykonywania obowiązków określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 34 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. Dostarczanie klientom danych i informacji związanych ze świadczonymi na ich rzecz przez IPOPEMA Securities S.A. usługami maklerskimi, w tym informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa”) obejmujących m.in. dane co do stanu aktywów klienta zarejestrowanych na rachunkach lub w rejestrach prowadzonych przez IPOPEMA Securities S.A. oraz historię transakcji dokonywanych przez klienta za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., potwierdzeń zawarcia transakcji i innych raportów z wykonywania danej usługi maklerskiej;
 9. Przekazywanie klientom rekomendacji inwestycyjnych sporządzanych przez IPOPEMA Securities S.A. w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy, jak również ogólnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych sporządzanych przez IPOPEMA Securities S.A. w związku ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy;
 10. Odbieranie, w imieniu i na rzecz IPOPEMA Securities S.A., od klientów, z zastrzeżeniem wyłączenia, o którym mowa w poniższym akapicie, wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem przez IPOPEMA Securities S.A. umów o świadczenie usług maklerskich, w szczególności zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oświadczeń o ustanowieniu pełnomocnika, zmianie umowy lub rozwiązaniu umowy;
 11. Odbieranie, w imieniu i na rzecz IPOPEMA Securities S.A., od klientów wszelkich oświadczeń wiedzy związanych z wykonywaniem przez IPOPEMA Securities S.A. umów o świadczenie usług maklerskich, w szczególności oświadczeń o zmianie danych osobowych lub danych wpływających na wynik badania odpowiedniości usługi dla danego klienta lub potencjalnego klienta;
 12. Przekazywanie klientom oświadczeń woli lub wiedzy, jak również innych informacji sporządzanych przez IPOPEMA Securities S.A. w związku z wykonywaniem przez IPOPEMA Securities S.A. zawartych umów o świadczenie usług maklerskich;
 13. Odbieranie od klientów oświadczeń składanych w związku z odpowiedzią na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym przyjmowanie oświadczenia woli klienta będącego akcjonariuszem tej spółki o złożeniu zapisu na sprzedaż lub zamianę jej akcji i wydawanie temu klientowi potwierdzenia złożenia tego zapisu.
 

Nest Bank S.A. jest podmiotem wpisanym do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jako agent firmy inwestycyjnej IPOPEMA Securities S.A.

IPOPEMA Securities S.A.

IPOPEMA Securities S.A. jest domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Szczegóły

Przydatne linki do dokumentów do pobrania

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Nest Solidne Inwestycje

Wpłacasz środki raz, by następnie inwestować w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Pakiet Inwestuj Zaradnie

Sprawdź, jakie promocje i pakiety ofert przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich bliskich.

Pomyśl o swojej emeryturze już dziś

Pakiet Emerytalny Skarbiec
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności