Nest Stabilne Gniazdo

Oferta archiwalna

Lokata inwestycyjna Stabilne Gniazdo

 • To bezpieczny wstęp do nauki inwestowania, ponieważ 100% włożonego w nią kapitału jest pod pełną ochroną.
 • To idealna propozycja dla tych, którzy chcieliby zainwestować „na próbę", nie podejmując przy tym zbyt dużego ryzyka.
 • To także rozwiązanie finansowe stosowane przez doświadczonych inwestorów przy budowanie portfela inwestycyjnego.

Czym jest lokata inwestycyjna?

Lokata inwestycyjna łączy cechy dwóch produktów:

 • Inwestycji, która pozwala osiągnąć wyższy zysk niż lokata, choć jest bardziej ryzykowna.
 • Lokaty zapewniającej 100% zwrotu kapitału na koniec okresu lokaty.
Dzięki lokacie inwestycyjnej Stabilne Gniazdo możesz pośrednio zainwestować swoje środki w akcje, surowce, towary lub w krajowy i zagraniczny rynek walutowy. Mimo to nie musisz o nich wszystkiego wiedzieć. Zamiast tego możesz zdać się na naszych ekspertów dysponujących wieloletnim doświadczeniem w inwestowaniu. Dzięki temu masz szansę na zysk większy niż ten, na który możesz liczyć w wypadku lokaty, a przy tym nadal masz pewność, że twój kapitał jest bezpieczny. Nominał lokaty jest bowiem gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z systemem gwarantowania depozytów.

Jakie są zasady uczestnictwa?

18 miesięcy
(18.12.2018r. – 18.06.2020 r.)

okres trwania inwestycji

100 % zwrotu
zainwestowanego kapitału

10 000 zł
minimalna kwota wpłaty

15.11.2018 r. – 14.12.2018 r.
okres subskrypcji

Ostateczne parametry produktu

Ostateczne parametry Lokaty Inwestycyjnej Nest Stabline Gniazdo przedstawiono w punktach poniżej:

 • NBPFIXING (EURPLN): 4.2846
 • Bariera górna (EURPLN): 4.3396
 • Bariera dolna (EURPLN): 4.2296

Czy są jakieś czynniki ryzyka?

Wybór Lokaty inwestycyjnej, czyli produktu strukturyzowanego, którego zysk uzależniony jest od instrumentu pochodnego, wiąże się w szczególności z:

 • Ryzykiem inflacyjnym, czyli ryzykiem związanym z nieprzewidywalnymi ruchami cen w całej gospodarce i wywieraniem przez nie wpływu na wartość inwestycji lub produktu.
 • Ryzykiem stopy procentowej, czyli ryzykiem wahań rynkowych indeksów stopy procentowej (np. LIBOR, WIBOR), które mogą niekorzystnie wpływać na bieżącą wartość instrumentu pochodnego.
 • Ryzykiem walutowym, występującym w przypadku inwestycji w obcej walucie i związanym z niepewnością co do kursu waluty, w której indeksowana jest inwestycja, po jakim nastąpi w przyszłości wymiana waluty obcej na krajową. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być błędna ocena inwestycji w zakresie rentowności.
 • Ryzykiem rynkowym, czyli nieprzewidywalnością indeksów rynkowych, obejmujących cały rynek lub jego fragmenty (branże).
 • Ryzykiem politycznym, czyli ryzykiem wahań stopy zwrotów na inwestycjach wywołanym regulacjami prawnymi i innymi instrumentami sterowania gospodarką przez państwo, które mają podłoże polityczne.
 • Ryzykiem kredytowym Nest Bank S.A. w związku z którym posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Ryzykiem prawnym, czyli ryzykiem wynikającym z możliwości zaistnienia niekorzystnych regulacji prawnych w danym kraju lub na świecie w szczególności w zakresie podatków, cel, akcyzy, koncesji, pozwoleń, norm technicznych oraz innych regulacji odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ryzykiem płynności, czyli ryzykiem braku dostępności do środków. Dodatkowo należy pamiętać iż, zerwanie lokaty strukturyzowanej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalności powoduje obowiązek uiszczenia kosztów z chwilą zerwania lokaty strukturyzowanej, której wysokość określona jest w Dokumentacji Produktowej.
 • Ryzykiem podatkowym, czyli ryzykiem zmiany przepisów podatkowych powodujące, iż inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.

MIFID

Dystrybucja lokat inwestycyjnych podlega dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (ang. Markets in Financial Instruments Directive, w skrócie: MiFID), obowiązującej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE została w Polsce zaimplementowana poprzez:

 • Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.), oraz
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. poz. 1112),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz. U. poz. 1111),
 • Rozporządzenie Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wydanego na mocy delegacji ustawowej na podstawie art. 94 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Oprócz Dyrektywy MiFID 2 bezpośrednie prawa i obowiązki na uczestników rynku zostały nałożone na mocy:

 • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, oraz 
 • Rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.
 

Zapoznaj się szczegółowo z informacjami na temat Dyrektywy MIFID.

Przydatne dokumenty do pobrania

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Nest Dobrane Inwestycje

Ubezpieczenie inwestycyjne z jednorazową wpłatą.

Nest Przejrzyste Obligacje

Przejrzyste ubezpieczenie inwestycyjne.

Nest Solidne Inwestycje

Wpłacasz środki raz, by następnie inwestować w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności