Nest Stabilne Gniazdo III

Oferta archiwalna

Nest Stabilne Gniazdo III to bezpieczny wstęp do nauki inwestowania, ponieważ 100% włożonego w nie kapitału jest pod pełną ochroną. To idealna propozycja dla tych, którzy chcieliby zainwestować „na próbę", nie podejmując przy tym zbyt dużego ryzyka. To także rozwiązanie finansowe stosowane przez doświadczonych inwestorów przy budowaniu portfela inwestycyjnego.

Czym jest lokata inwestycyjna?

Chcesz inwestować na różnych rynkach, ale obawiasz się ryzyka? Rozumiemy to. Dlatego przygotowaliśmy lokatę inwestycyjną Nest Stabilne Gniazdo III, która łączy cechy dwóch produktów:
 
 • Inwestycji, która pozwala osiągnąć wyższy zysk niż lokata, choć jest bardziej ryzykowna.
 • Lokaty zapewniającej 100% zwrotu kapitału na koniec okresu lokaty.

Bezpieczne inwestowanie

Dzięki lokacie inwestycyjnej możesz pośrednio zainwestować swoje środki w akcje, surowce, towary lub w krajowy i zagraniczny rynek walutowy. Mimo to nie musisz o nich wszystkiego wiedzieć. Zamiast tego możesz zdać się na naszych ekspertów dysponujących wieloletnim doświadczeniem w inwestowaniu. Dzięki temu masz szansę na zysk większy niż ten, na który możesz liczyć w wypadku lokaty, a przy tym nadal masz pewność, że twój kapitał jest bezpieczny. Nominał lokaty jest bowiem gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z systemem gwarantowania depozytów.

Co otrzymasz po okresie trwania inwestycji?

Nest Stabilne Gniazdo III to bezpieczna inwestycja. Dlatego efektem zainwestowania przez Ciebie w lokatę inwestycyjną będzie jeden z dwóch scenariuszy:
 
 • Potencjalny Zysk z inwestycji uzależniony od sytuacji rynkowej.
 • 100% zwrotu zainwestowanego kapitału.

Jakie są zasady uczestnictwa?

18 miesięcy
(10.04.2019r. – 24.11.2020r.)

okres trwania inwestycji

100 % zwrotu
zainwestowanego kapitału

10 000 zł
minimalna kwota wpłaty

08.04.2019r. – 15.05.2019 r.
okres subskrypcji

Ostateczne parametry produktu

Ostateczne parametry Lokaty Inwestycyjnej Nest Stabline Gniazdo III przedstawiono w punktach poniżej:

 • Wartość Instrumentu Bazowego z Dnia Początkowej Obserwacji: 3,8543
 • Kurs Odniesienia: 3,8343
 • Górna Bariera: 4,2843

Szczegółowe zasady opisane zostały w Regulaminie prowadzenia rachunków lokat inwestycyjnych w Nest Bank SA oraz Wniosku o Otwarcie Lokaty Inwestycyjnej. Dokumenty dostępne są w Oddziałach Nest Bank SA.

Czy są jakieś czynniki ryzyka?

Wybór Lokaty inwestycyjnej, czyli produktu strukturyzowanego, którego zysk uzależniony jest od instrumentu pochodnego, wiąże się w szczególności z:

 • Ryzykiem inflacyjnym, czyli ryzykiem związanym z nieprzewidywalnymi ruchami cen w całej gospodarce i wywieraniem przez nie wpływu na wartość inwestycji lub produktu.
 • Ryzykiem stopy procentowej, czyli ryzykiem wahań rynkowych indeksów stopy procentowej (np. LIBOR, WIBOR), które mogą niekorzystnie wpływać na bieżącą wartość instrumentu pochodnego.
 • Ryzykiem walutowym, występującym w przypadku inwestycji w obcej walucie i związanym z niepewnością co do kursu waluty, w której indeksowana jest inwestycja, po jakim nastąpi w przyszłości wymiana waluty obcej na krajową. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być błędna ocena inwestycji w zakresie rentowności.
 • Ryzykiem rynkowym, czyli nieprzewidywalnością indeksów rynkowych, obejmujących cały rynek lub jego fragmenty (branże).
 • Ryzykiem politycznym, czyli ryzykiem wahań stopy zwrotów na inwestycjach wywołanym regulacjami prawnymi i innymi instrumentami sterowania gospodarką przez państwo, które mają podłoże polityczne.
 • Ryzykiem kredytowym Nest Bank S.A. w związku z którym posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Ryzykiem prawnym, czyli ryzykiem wynikającym z możliwości zaistnienia niekorzystnych regulacji prawnych w danym kraju lub na świecie w szczególności w zakresie podatków, cel, akcyzy, koncesji, pozwoleń, norm technicznych oraz innych regulacji odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ryzykiem płynności, czyli ryzykiem braku dostępności do środków. Dodatkowo należy pamiętać iż, zerwanie lokaty strukturyzowanej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalności powoduje obowiązek uiszczenia kosztów z chwilą zerwania lokaty strukturyzowanej, której wysokość określona jest w Dokumentacji Produktowej.
 • Ryzykiem podatkowym, czyli ryzykiem zmiany przepisów podatkowych powodujące, iż inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.

MIFID

Dystrybucja lokat inwestycyjnych podlega dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (ang. Markets in Financial Instruments Directive, w skrócie: MiFID), obowiązującej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE została w Polsce zaimplementowana poprzez:

 • Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.), oraz
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. poz. 1112),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz. U. poz. 1111),
 • Rozporządzenie Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wydanego na mocy delegacji ustawowej na podstawie art. 94 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Oprócz Dyrektywy MiFID 2 bezpośrednie prawa i obowiązki na uczestników rynku zostały nałożone na mocy:

 • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, oraz 
 • Rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.
 

Zapoznaj się szczegółowo z informacjami na temat Dyrektywy MIFID.

Przydatne dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy doradcy?

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Nest Dobrane Inwestycje

Ubezpieczenie inwestycyjne z jednorazową wpłatą.

Nest Przejrzyste Obligacje

Przejrzyste ubezpieczenie inwestycyjne.

Nest Solidne Inwestycje

Wpłacasz środki raz, by następnie inwestować w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności