obligacje, papier wartościowy w nest banku

Nest Przejrzyste Obligacje

Oferta archiwalna

Nest Przejrzyste Obligacje

Chcesz zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich w razie wypadku komunikacyjnego, a jednocześnie interesująco zainwestować swoje środki? Z myślą o Tobie przygotowaliśmy przejrzyste ubezpieczenie inwestycyjne.

Dzięki niemu możesz zainwestować w dwa dłużne Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

 • UFK Europa Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) oraz
 • UFK Europa (2) Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO).
 • Równy podział środków między oba ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe daje Ci możliwość lokowania środków w FIO/SFIO zarządzane przez dwa renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: Skarbiec TFI oraz Ipopema TFI. Pamiętaj, że podobnie jak każda inwestycja, również i ta nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Podstawowe korzyści

Minimalna składka
5 000 zł

50/50

Podział środków pomiędzy dwa
Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Wiek wstępu 
18-70 lat - w Wariancie Standardowym
70-82 lata - w Wariancie Dojrzałym

Opłaty

Nazwa opłaty Sposób naliczania Wysokość  
Opłata wstępno-dystrybucyjna od Składki (Ubezpieczyciel może zrezygnować z pobrania części lub całości opłaty wstępno-dystrybucyjnej. Ostateczna wysokość opłaty wstępno-dystrybucyjnej wskazana jest we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz na Polisie) 1,95%
Opłata administracyjno-dystrybucyjna od Wartości Rachunku określonej za każdy dzień, od dnia rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności do dnia rozwiązania Umowy Ubezpieczenia 1,49% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni)
Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe (zawiera się w opłacie administracyjno-dystrybucyjnej) od Składki Zainwestowanej, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa 0,026% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni)
Opłata transakcyjna (przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizacji dyspozycji całkowitego wykupu) kwotowo od 1. do 60. Miesiąca Odpowiedzialności 15 zł
od 61. Miesiąca Odpowiedzialności 0 zł
 

Pamiętaj, że tabela nie uwzględnia innych obciążeń dochodu z inwestycji, takich jak na przykład konieczność zapłaty podatku od dochodów kapitałowych.

Szczegółowy sposób pobierania opłat określony jest w OWU.

Czy są jakieś czynniki ryzyka?

Zależy nam, żebyś wiedział, że inwestowanie w UFK wiąże się między innymi z:

 • Ryzykiem zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
 • Ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji Rachunku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest zależny od zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
 • Ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niezgodnie z profilem Ubezpieczającego.
 • Ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
 • Ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności kontrahenta do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym.
 • Ryzykiem płynności, w związku z niemożnością realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących poziomach cen, w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie dużej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych bez istotnych zmian cen.
 • Ryzykiem walutowym związanym z tym, że aktywa danego Funduszu Inwestycyjnego wyrażone są w walucie obcej i niekorzystna zmiana kursu tej waluty może negatywnie wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego denominowaną w złotych polskich i wchodzących w Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Informacja o występowaniu ryzyka walutowego zawarta jest w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
 • Ryzykiem związanym z nieefektywnym zarządzaniem pozycją walutową – realizowane przez zarządzającego funduszem inwestycyjnym. Informacja o występowaniu tego ryzyka zawarta jest w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
 

Pełną listę czynników ryzyka znajdziesz w dokumentach dotyczących naszych produktów.

Portal klienta

Jeśli już skorzystałeś z Nest Przejrzyste Obligacje, zaloguj się do Serwisu Internetowego Grupy Europa.

Przejdź do logowania

Obsługa polisy

W sprawie posiadanej polisy możesz kontaktować się także bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.:
 • telefonicznie pod numerem: 801 500 300 lub 71 36 92 887
 • elektronicznie na adres e-mail: bok@tueuropa.pl
 • pisemnie na adres: TUnŻ Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
 
Możesz również skorzystać z możliwości złożenia formularzy za pośrednictwem strony internetowej w zakresie obsługi roszczeń.

Przydatne linki do dokumentów do pobrania

Potrzebujesz pomocy doradcy?

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Skorzystaj ze wsparcia i wiedzy naszych ekspertów.

Nest Solidne Inwestycje

Wpłacasz środki raz, by następnie inwestować w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Pakiet Inwestuj Zaradnie

Sprawdź, jakie promocje i pakiety ofert przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich bliskich.
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności