bigImage
Nest Kredyt Rodzinny

Kredyt gotówkowy do 20 tys. zł z prowizją 0 % (RRSO 9,9 %)

Dlaczego warto skorzystać z Nest Kredytu Rodzinnego

20 000  
maksymalna kwota kredytu
% 

prowizji za udzielenie kredytu

60 miesięcy 
maksymalny okres spłaty

Nest Kredyt Rodzinny to również

Kredyt dla rodzin z dzieckiem.

Kredyt na dowolny cel

Kredyt dostępny w placówkach Banku

Najczęście zadawane pytania

 • Co to jest BIK?

  BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane przez Związek Banków Polskich przede wszystkim w celu gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania informacji o zobowiązaniach i historii zobowiązań klientów banków, oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. BIK gromadzi dane zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.
 • Kiedy dane trafiają do BIK?

  Dane są przesyłane do Biura Informacji Kredytowej w momencie składania wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu zobowiązania w banku. Aktualizacja bazy danych BIK dokonywana jest przynajmniej raz w miesiącu.
 • Jakie dane trafiają do BIK?

  Biuro Informacji Kredytowej przechowuje dane osobowe kredytobiorców, a także szczegóły dotyczące kredytów, m.in. datę ich udzielenia, rodzaj kredytu – np. hipoteczny – liczbę i wysokość rat, saldo do spłaty, walutę itp. Dane klienta są przesyłane do BIK również za każdym razem, kiedy klient składa wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej współpracującej z BIK.
  Po udzieleniu kredytu lub pożyczki do BIK spływają informacje o tym, jak klient spłaca swoje zobowiązania (terminowo czy z opóźnieniami). Dane te są aktualizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, jego wygaśnięcia, korekty wysokości, aktualizacji innych informacji czy powstania nowego zobowiązania.
  Do BIK trafiają informacje wpływające na historię klienta pozytywnie (te o ratach spłacanych w terminie), jak i negatywnie (o opóźnieniach, podjętych działaniach windykacyjnych lub egzekucji należności).
 • Jak długo BIK przechowuje dane o kredycie, który nie został spłacony w terminie?

  Jeżeli kredyt nie był spłacany w terminie, dane na jego temat mogą być przetwarzane w BIK bez zgody klienta przez 5 lat, jeśli spełnione są dwa warunki: opóźnienie w spłacie kredytu wynosiło ponad 60 dni, a także minęło 30 dni od czasu, kiedy instytucja finansowa, w której klient zalega ze spłatą, poinformowała klienta o zamiarze przetwarzania danych na temat tego kredytu.
 • Co najbardziej wpływa na pozytywną historię kredytową?

  Największy wpływ na pozytywną historię kredytową ma terminowa spłata kredytów.
 • Jaką najwyższą kwotę mogę otrzymać, wnioskując o kredyt w Nest Banku?

  Od 1200 zł do nawet 250 000 zł.
 • Jakie są minimalne dochody, potrzebne aby otrzymać kredyt?

  Wystarczy miesięczny dochód w wysokości 700 zł. Akceptujemy też dochód w walucie obcej. Udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Wstępna decyzja kredytowa to tylko wstępna ocena wiarygodności Twojej zdolności kredytowej wraz z kalkulacją oferty dokonaną w oparciu o dane przedstawione przez Ciebie. Wstępna decyzja może ulec zmianie w trakcie całego procesu weryfikacji wniosku kredytowego. 
 • Czy mogę wnioskować ze Współkredytobiorcą?

  Tak, o kredyt można wnioskować ze Współkredytobiorcą, który osiąga dochód w wysokości minimum 700 zł. Współkredytobiorca nie musi być współmałżonkiem.
 • Jakie dokumenty muszę złożyć by potwierdzić swój dochód?

  W ofercie na oświadczenie - do kwoty 4800 zł nie wymagamy dokumentów dochodowych.  W ofercie standardowej – do kwoty 250 tys. zł dokumenty są zależne od źródła dochodu klienta (np. zaświadczenie o zatrudnieniu). Aby sprawdzić dokumenty wymagane dla oferty standardowej, wybierz w menu sekcję: dokumenty. 
 • Czy Obcokrajowiec pracujący w Polsce może otrzymać kredyt?

  Tak, jeśli jest zameldowany, mieszka i pracuje w Polsce oraz ma nadany numer PESEL. Dotyczy to zarówno obywateli Unii Europejskiej, jak i pozostałych krajów należących do ONZ.
 • Co to jest RRSO?

  RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to całkowity koszt kredytu ponoszony przez klienta w ciągu jednego roku, uwzględniający oprocentowanie oraz inne koszty kredytu, jak prowizje, opłaty i koszty zabezpieczenia spłaty kredytu.
 • Jakie dokumenty muszę przedstawić do konsolidacji zobowiązań z innych banków?

  Do konsolidowanego kredytu lub pożyczki potrzebny jest dokument potwierdzający numer rachunku do spłaty zobowiązania, tj. jeden z trzech ostatnich odcinków wpłaty raty (pod warunkiem, że zawiera informacje pozwalające na powiązanie z konsolidowanym zobowiązaniem). Wystarczy też umowa, harmonogram, bądź opinia lub zaświadczenie z banku, lub firmy pożyczkowej oraz wyciąg z konta potwierdzający wpłatę raty. W wybranych przypadkach Bank może odstąpić od wymogu dostarczenia dokumentów.
 • Czy mogę spłacić wcześniej kredyt gotówkowy?

  Tak, w każdym czasie można dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat ani prowizji z tego tytułu.
 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

1

Do uzyskania kredytu przede wszystkim potrzebny będzie dowód osobisty

2

Wybierz swoje źródło dochodu

Dodatkowo będzie potrzebny JEDEN z poniższych dokumentów:

Dokument Okres
Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto. ostatnie 3-6 m-cy
Wyciąg bankowy (historia wpływów na rachunek) potwierdzający wpływ wynagrodzenia. ostatnie 3 m-ce
Druki ZUS RMUA lub paski płacowe. ostatnie 3 m-ce
Zaświadczenia z ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń zawierające wysokość podstawy naliczania składek.  
PIT11 ostatni rok

Dodatkowo będzie potrzebny JEDEN z poniższych dokumentów:

Dokument Okres
Zaświadczenie potwierdzające współpracę oraz średni miesięczny dochód ostatnie 6 m-cy
Umowy oraz wyciąg bankowy (historia wpływów na rachunek) potwierdzające wpływ wynagrodzenia ostatnie 6 m-cy
Umowy oraz rachunki do umowy o dzieło potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia w gotówce ostatnie 6 m-cy

Dodatkowo będzie potrzebny JEDEN z poniższych dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia wraz z jego wysokością
 • Ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia
 • Zaświadczenie z właściwego organu potwierdzające przyznanie i wysokość świadczenia
 • Ostatni odcinek lub przekaz pocztowy lub wyciąg (historia wpływów na rachunek) potwierdzające wpływ 1 świadczenia za ostatni okres
 • Deklaracja PIT-40A za poprzedni rok kalendarzowy.

Ważne

W przypadku otrzymywania świadczenia z tytułu urlopu górniczego wymagane jest zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie z kopalni z dodatkową informacją, od kiedy osoba przebywa na urlopie górniczym.

W przypadku otrzymywania świadczenia z tytułu urlopu kolejowego wymagane jest zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie z zakładu pracy z dodatkową informacją, od kiedy osoba przebywa na urlopie kolejowym.

3

Wybierz w przypadku kiedy uzyskujesz dochód jako:

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Umowa o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej ORAZ
 • Wyciąg bankowy/ historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej z ostatnich 3 miesięcy. 

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o pełnionej funkcji i uzyskiwanym dochodzie za ostatnie 3/6 miesiący z podpisem głównego księgowego lub upoważnionej osoby prowadzącej sprawy kadrowo-płacowe (na druku Banku lub innym) ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • PIT-11 za rok poprzedni.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ (np. Urząd Gminy) o pełnieniu przez Klienta funkcji radnego, okresie kadencji i średnim wynagrodzeniu za ostatnie 3/6 miesiący (na druku Banku lub innym) ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • PIT11 za rok poprzedni.

Będzie Ci potrzebna umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawy) oraz jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego i o niezaleganiu w podatku rolnym ALBO
 • Aktualny nakaz płatniczy / decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego (data wystawienia nie starsza niż rok) ORAZ dowód wpłaty podatku rolnego za ostatni kwartał lub za cały rok ALBO
 • Aktualny nakaz płatniczy/decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego (data wystawienia nie starsza niż rok) ORAZ zaświadczenie o niezaleganiu w podatku rolnym ORAZ aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w KRUS ALBO
 • Dowody wpłat/wyciąg z rachunku potwierdzający wpłaty składek KRUS za ostatnie 3 miesiące ORAZ faktury VAT/wykazy /zaświadczenia/paragony z punktów skupu produktów rolnych za wymagany przez Bank okres.

Jeżeli dodatkowo otrzymujesz dotacje unijne możesz przedstawić:

 • Decyzję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ALBO 
 • Wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ płatności z ARiMR ALBO
 • Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanych płatnościach w  ramach systemów wsparcia bezpośredniego ALBO
 • Potwierdzenie złożenia wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ płatności z ARiMR.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji (nie dotyczy CEiDG) ORAZ
 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS ORAZ
 • Dokumenty finansowe za okres bieżący i zamknięty właściwe dla posiadanej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS/KRUS ORAZ
 • Dokumenty finansowe za okres bieżący i zamknięty właściwe dla posiadanej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Decyzja z Urzędu Skarbowego ustalająca dochód szacunkowy ORAZ
 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS/KRUS.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Umowa spółki cywilnej z aneksami ORAZ
 • Dokumenty potwierdzające fakt niezalegania wobec US i ZUS ORAZ
 • Dokumenty finansowe za okres bieżący i zamknięty właściwe dla posiadanej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.
4

Wybierz, jeżeli uzyskujesz dochód z tytułu kontraktu

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Aktualny kontrakt ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Druki ZUS RMUA / paski płacowe z ostatnich 3 miesięcy ALBO

Dla dochodu uzyskiwanego od tego samego pracodawcy alternatywnie:

 • PIT-11 za poprzedni rok o ile wniosek został złożony w okresie od stycznia do końca czerwca ALBO
 • PIT-11 za rok poprzedni wraz z paskiem płacowym lub drukiem ZUS RMUA za ostatni miesiąc – jeśli wniosek został złożony w okresie od lipca do grudnia.

Dodatkowo będzie potrzebny jeden z poniższych dokumentów:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Druki ZUS RMUA / paski płacowe z ostatnich 3 miesięcy ALBO

Dla dochodu uzyskiwanego od tego samego pracodawcy alternatywnie:

 • PIT-11 za rok poprzedni, o ile wniosek został złożony w okresie od stycznia do końca czerwca ALBO
 • PIT-11 za poprzedni rok wraz z paskiem płacowym lub drukiem ZUS RMUA za ostatni miesiąc – jeśli wniosek został złożony w okresie od lipca do grudnia.

Dodatkowo będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

 • Książeczka żeglarska ORAZ
 • Aktualny kontrakt ORAZ informacja od armatora potwierdzająca, że klient jest przewidziany do kolejnego rejsu z przewidywaną datą rejsu oraz określeniem wynagrodzenia ALBO
 • Aktualny kontrakt ALBO
 • Wyciąg  bankowy / historia wpływów na rachunek potwierdzające wpływ wynagrodzenia z ostatnich 3 miesiący ALBO
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i średnim dochodzie netto z ostatnich 3/6 miesięcy.

Proces otrzymania kredytu

 • 1

  Wypełnij formularz.

 • 2

  Umów się na spotkanie z doradcą.

 • 3

  Wstępną decyzję kredytową otrzymasz nawet w kilka minut.

 • 4

  Wypłata środków odbędzie się po pozytywnym rozpatrzeniu decyzji kredytowej.

Zamów rozmowę z doradcą
Prosimy o podanie imienia
Prosimy o podanie nazwiska
Wpisz poprawny numer telefonu (9/12 cyfr)
Prosimy o wpisanie poprawnego adresu e-mail
Zapoznaj się z informacją Banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Pobierz PDF
Prosimy o wyrażenie zgody
Prosimy o wyrażenie zgody

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Produkty stworzone z myślą o rodzinie

Zobacz jak jeszcze możesz wesprzeć rodzinny budżet z produktami Nest Banku.

Nest Gotówka

Kredyt do 50 tys. zł, (RRSO 15,5%) z możliwością konsolidacji zobowiązań.
 
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności