Emerytury i renty zagraniczne

 • Otrzymuję zagraniczną emeryturę lub rentę. Co muszę w związku z tym zrobić?

  Jeżeli posiadasz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce i otrzymujesz świadczenia emerytalne lub rentowe z innych państw, zobowiązany jesteś zgłosić ten fakt Bankowi zanim otrzymasz pierwszą wpłatę z wymienionych wyżej tytułów (zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 6 Regulaminu rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla klientów Indywidualnych).
  W tym celu wypełnij Oświadczenie Osoby otrzymującej emeryturę\rentę z zagranicy i prześlij do nas wraz z kopią decyzji o przyznaniu świadczenia przez zagraniczną instytucję przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na język polski. Dokumenty możesz przesłać nam w formie skanu na adres: kontakt@nestbank.pl lub listem na adres Nest Bank SA./Departament Finansów, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.
 • Dlaczego Bank nie wypłaca całości otrzymywanego przeze mnie świadczenia z tytułu emerytury/renty zagranicznej?

  Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, Bank pełni funkcję płatnika i jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z art. 35 Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1938 t.j.)).
 • Jaka jest wysokość pobieranych zaliczek i składek od emerytury/renty zagranicznej?

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych jest potrącana według stawki 18%, a w przypadku przekroczenia limitu dochodu I skali podatkowej według stawki 32%.
  Składka zdrowotna: 9% podstawy wymiaru składki (zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)).
 • Czy zawsze należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od emerytury/renty zagranicznej?

  Polska zawarła z innymi państwami szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Ich zapisy precyzują, gdzie dane świadczenie powinno być opodatkowane – tj. czy podatek pobierany jest w państwie, z którego świadczenie wypływa, czy w państwie, w którym mieszka świadczeniobiorca, czy też w obu państwach jednocześnie. Na podstawie danych przedstawionych przez Ciebie w Oświadczeniu oraz dokumencie potwierdzającym przyznanie świadczenia zaliczka na podatek dochodowy zostanie pobrana lub niepobrana, w przypadku gdy świadczenie jest zwolnione z tego obowiązku.
 • Czy zawsze należy potrącać składkę zdrowotną od emerytury/renty zagranicznej?

  W przypadku gdy otrzymujesz świadczenie z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu innych niż Polska składkę zdrowotną pobiera się tylko wówczas, gdy  pobierasz polską emeryturę lub rentę, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zasadność potrącania składek zdrowotnych weryfikowana jest indywidualnie przez odpowiedni Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (zgodnie z art. 75 ust. 1a Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)).
 • Gdzie trafiają pobierane z mojego świadczenia potrącenia od emerytury/renty zagranicznej?

  Pobierane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych trafiają na rachunek Urzędu Skarbowego. Z kolei pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne kierowane są na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Czy dostanę od Banku Informację PIT-11 do rozliczenia podatku od emerytury/renty zagranicznej i co mam z nią zrobić?

  Jeżeli otrzymujesz zagraniczną emeryturę lub rentę i dostarczyłeś do Banku poprawnie wypełnione Oświadczenie osoby otrzymującej emeryturę\rentę zagraniczną oraz kopię decyzji o przyznaniu świadczenia, Bank wyśle do Ciebie w terminie do końca lutego oraz do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia następnego roku Informację PIT-11 obejmującą okresy następujące po terminie dostarczenia w/w dokumentów. Informację tę należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.
 • Jakie informacje znajdę w Informacji PIT-11 do rozliczenia podatku od emerytury/renty zagranicznej?

  W Informacji PIT-11 znajduje się informacja o wysokości przychodów/dochodów oraz pobranych w danym roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  W Informacji wykazana jest także wartość pobranych miesięcznie składek zdrowotnych w wysokości 7,75% kwoty otrzymanego świadczenia. Bank pobiera składkę zdrowotną wysokości 9% otrzymywanej emerytury lub renty, jednak w Informacji PIT-11 prezentuje się jedynie kwotę podlegającą odliczeniu od podatku (zgodnie z art. 27b ust. 2 Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)).
   
 • Co w przypadku jeśli nie zgłosiłem faktu otrzymywania na rachunek prowadzony w Banku świadczenia w postaci emerytury/renty z zagranicy?

  W przypadku niepoinformowania banku o fakcie otrzymywania emerytury\renty z zagranicy, zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), bank nie odpowiada za podatek nie pobrany z winy podatnika.
 • Co w przypadku jeśli zgłoszę fakt otrzymywania emerytury/renty z zagranicy z opóźnieniem (po otrzymaniu płatności)?

  Bank poprosi Cię o dostarczenie Oświadczenia Osoby otrzymującej emeryturę\rentę z zagranicy oraz decyzji o przyznaniu emerytury\renty zagranicznej przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego. Na podstawie otrzymanych dokumentów dokonana zostanie ocena obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz oskładkowania świadczenia na terytorium Polski.
 • Co w sytuacji jeśli nie zgadzam się z faktem poboru zaliczek na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty zagranicznej i kwalifikacją prawną dokonaną przez Bank?

  Jeżeli kwestionujesz zasadność potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych masz prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty zgodnie z art. 75 Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.). Wniosek składasz indywidualnie do właściwego ze względu na adres siedziby płatnika urzędu skarbowego, którym aktualnie jest Drugi Mazowiecki Urzędu Skarbowego w Warszawie (zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005 r. nr 165 poz. 1371)).

  Alternatywnie, możesz złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków znajdują się na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

  W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, możesz skierować do właściwego dla siebie Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ wniosek o rozpatrzenie sprawy dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w trybie art. 109 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.). Dodatkowych informacji możesz zasięgnąć również na Infolinii NFZ - tel.: 22 572 60 42, 800 392 976, infolinia@nfz.gov.pl albo w lokalnym oddziale NFZ lub Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.
 

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Nest Oszczędności

Zyskaj 1,1% w okresie promocji w skali roku do 10 tys. złotych.
 

Nest Konto

Nr 1 w rankingu* kont osobistych Bankier.pl 2020. Prowadzisz niezmiennie za 0 zł.
 

BIZnest Konto

Darmowe konto firmowe. Nr 1 wg rankingu Bankier.pl 2020 r.
 
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności