Zajęcia egzekucyjne

Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące zajęć egzekucyjnych

Zajęcie egzekucyjne

Co to jest zajęcie rachunku bankowego?

Twój rachunek bankowy może zostać zajęty przez organ egzekucyjny, np. Komornik, Urząd Skarbowy, ZUS. Zajęcie rachunku bankowego zostaje dokonane na podstawie  tytułu wykonawczego. W oparciu o tytuł wykonawczy organ egzekucyjny przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym wraz z kwotami zobowiązania.
Ważne!
 • kwota blokady na rachunku może różnić się od kwoty należności głównej wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu egzekucyjnym. Bank zobowiązany jest doliczyć do niej należne organowi egzekucyjnemu odsetki oraz opłaty.
 • zawiadomienie o zajęciu rachunku może trafić również  do innych banków, w których Klient ma rachunek bankowy.
Podstawa prawna:
 • zajęcia sądowe art. 889-8934 Kodeksu postępowania cywilnego
 • zajęcia administracyjne art. 80-87 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Jak realizujemy zajęcia?

Pieniądze, które podlegają egzekucji, przekażemy organowi egzekucyjnemu nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia, w którym wpłynęło do banku zawiadomienie.

Podstawa prawna:
art. 8892 kodeksu postępowania cywilnego,
art. 80 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Na jakim rachunku może dojść do zajęcia egzekucyjnego?

Zależy to od tego, kto jest wskazany jako dłużnik w zawiadomieniu o zajęciu.
Jeśli jest to:
 • osoba fizyczna - blokadę egzekucyjną założymy na rachunku:
  • osobistym / oszczędnościowym
  • wspólnym (wynika to z art. 8911 §1 kodeksu postępowania cywilnego)
  • firmowym – jeśli prowadzisz działalność jednoosobową lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej.
 • przedsiębiorca (również inni niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, np. spółki prawa handlowego) - blokadę egzekucyjną założymy na rachunku firmowym.
Ważne! Bank na podstawie zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym blokuje tyle pieniędzy ile potrzeba na spłatę zajęcia.
Blokada rachunków spółki cywilnej.

Rachunek spółki cywilnej podlega egzekucji zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Egzekucję prowadzoną tylko przeciwko jednemu ze wspólników spółki cywilnej prowadzi się do wysokości udziału wspólnika w rachunku wspólnym. W tym celu należy dostarczyć do organu egzekucyjnego umowę regulującą prowadzenie rachunku spółki cywilnej (podstawa prawna art. 8911 k.p.c.). W przypadku egzekucji administracyjnej, rachunek spółki cywilnej podlega egzekucji zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W takim przypadku egzekucja prowadzona jest do całego rachunku, nie tylko do udziału wspólnika w rachunku wspólnym.
Ważne! Zgodnie z ustawą o egzekucji w administracji rachunek spółki cywilnej blokowany jest w 100% nawet wtedy, gdy zajęcie dotyczy tylko jednego wspólnika.
Co to jest zajęcie alimentacyjne?

Z zajęciem alimentacyjnym mamy do czynienia, gdy w postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel dochodzi zaspokojenia alimentów.
Do zajęcia alimentacyjnego nie przysługuje kwota wolna (reguluje to art.1083 § 2 k.p.c.).
Ważne!
 • Do zajęcia alimentacyjnego przysługują zwolnienia jeśli na rachunek wpływają świadczenia socjalne bądź alimenty, lub gdy organ egzekucyjny przysłał ograniczenie/zwolnienie.
 • Do zajęcia alimentacyjnego nie przysługuje kwota wolna (reguluje to art.1083 § 2 k.p.c.).

Komunikacja między organem egzekucyjnym, a bankiem

Organy egzekucyjne komunikują się z nami przez system Ognivo.
Organ egzekucyjny za jego pośrednictwem dostarcza do banku m.in. zawiadomienie o zajęciu rachunku. W momencie, gdy otrzymamy zawiadomienie o zajęciu, na Twoim rachunku założymy blokadę.
Ważne! Zawiadomienie o zajęciu na rachunkach bankowych otrzymasz drogą pocztową od organu, który dokonał zajęcia, np. komornik, urząd skarbowy, ZUS.

Zbieg egzekucji

Zbieg egzekucji występuje wtedy, gdy na Twoim rachunku bankowym pojawiają się zajęcia od kilku różnych organów egzekucyjnych. Poniżej znajdziesz informację do kogo kierujemy środki w pierwszej kolejności:
Rodzaj zbiegu egzekucji Jak spłacamy zajęcia? Przykład
Zbieg administracyjny (zajęcia egzekucyjne wystawiły różne organy administracyjne np. urząd skarbowy, prezydent miasta, zakład ubezpieczeń społecznych) Pieniądze z rachunku zostaną wysłane do organu, który pierwszy dokonał zajęcia.
 1. Urząd skarbowy wystawił zajęcie
  01.02.2020 r.
 2. ZUS wystawił zajęcie
  09.02.2020 r.
 3. Prezydent miasta wystawił zajęcie
  01.03.2020 r.
przekażemy środki do urzędu skarbowego.
Zbieg administracyjno-sądowy (zajęcia egzekucyjne wystawił organ administracyjny i organ sądowy) Pieniądze z rachunku zostaną wysłane do organu, który pierwszy dokonał zajęcia.
 1. Urząd skarbowy wystawił zajęcie
  01.02.2020 r.
 2. ZUS wystawił zajęcie
  09.02.2020 r.
 3. Prezydent miasta wystawił zajęcie
  01.03.2020 r.
przekażemy środki do urzędu skarbowego.
Zbieg sądowy
(zajęcia egzekucyjne wystawiły różne organy sądowe np. dwóch różnych komorników)
Do momentu rozstrzygnięcia zbiegu bank wstrzymuje spłatę, aż właściwy komornik przejmie wszystkie sprawy egzekucyjne. Po otrzymaniu informacji bank będzie mógł wysyłać środki do odpowiedniego organy.
Wyjątek!
W przypadku zbiegu administracyjno-sądowego, gdy egzekucja sądowa dotyczy:
1) świadczenia alimentacyjnego, rentowego lub innego świadczenia powtarzającego się,
2) świadczenia pieniężnego w walucie obcej
 • egzekucję do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie sądowy organ egzekucyjny (nawet jeżeli przesłał zawiadomienie o dokonaniu zajęcia później niż organ administracyjny).

Co to jest kwota wolna?

Kwota wolna to środki, które możesz wypłacić, gdy masz zajęcie egzekucyjne. Wartość kwoty wolnej w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2020 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2600 zł.

W  roku 2020 możesz więc wypłacić 1950,00 zł (75% z 2600 zł) miesięcznie z pieniędzy dostępnych na Twoim koncie – w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie. Wysokość kwoty wolnej może się zmieniać co roku, wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia. W roku 2021 wysokość minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2800 złotych, zatem w każdym miesiącu kalendarzowym 2021 roku będzie przysługiwać kwota wolna równa 2100 złotych.
Ważne! Kwota wolna na Twoim rachunku będzie uruchamiana na początku każdego miesiąca. Jeśli nie wykorzystałeś kwoty wolnej w całości to nie zostanie ona przeniesiona na kolejny miesiąc.
 • Kwota wolna nie przysługuje na rachunkach firmowych, w tym również na rachunkach firmowych osób fizycznych.
 • Kwota wolna nie przysługuje, jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym dochodzone są alimenty.

Co to są zwolnienia spod egzekucji?

Spod egzekucji zwolnione są środki:
 • które ustawowo nie podlegają egzekucji lub
 • na których wypłatę zgodził się organ egzekucyjny.
Ważne! Zwolnienia spod egzekucji mogą zwiększyć wysokość kwoty, którą  możesz wypłacić z rachunku mimo zajęcia.

Jakie świadczenia socjalne są ustawowo zwolnione?

Zajęcie rachunku bankowego nie obejmuje świadczeń, które ustawodawca wyłączył spod egzekucji.
Są to m.in.:
 • świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
 • renta alimentacyjna,
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+, Dobry start),
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
 • świadczenia z pomocy społecznej.
Jakie dodatkowe pieniądze możemy zwolnić spod egzekucji?
 
 • Jeśli otrzymujesz emeryturę/rentę, zasiłek dla bezrobotnych, wynagrodzenie lub inne wpływy, potrzebujemy pisemnej zgody organu egzekucyjnego. Na podstawie tego dokumentu zwolnimy pieniądze na Twoim rachunku bankowym.
 • Jeżeli na Twój rachunek wpływają alimenty, dostarcz do nas wyrok sądu.

Umorzenie / zawieszenie postępowania

Co to jest umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego to jego zakończenie, mimo niezaspokojenia wierzyciela. Organ egzekucyjny wysyła do banku zawiadomienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
W zawiadomieniu o umorzeniu postępowania  znajduje się informacja o zakończonym postępowaniu egzekucyjnym, na tej podstawie anulujemy blokadę.

Co to jest zawieszenie postępowania?

Zawieszenie to czynność organu egzekucyjnego, w następstwie której w postępowaniu egzekucyjnym nie są podejmowane przez organ egzekucyjny żadne nowe czynności. Organ egzekucyjny przesyła do banku zawiadomienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego.
Ważne! Zawiadomienie jasno określa czas zawieszenia postępowania. Możesz otrzymać zawieszenie terminowe lub bezterminowe natomiast nie jest to decyzja uchylająca czynności egzekucyjne, tzn. że zajęcie rachunku dokonane przed zawieszeniem postępowania pozostaje w mocy.

Najczęściej zadawane pytania

 
Ciastko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności