Emerytury i renty zagraniczne

 • Otrzymuję zagraniczną emeryturę lub rentę. Co muszę w związku z tym zrobić?

  Jeżeli otrzymujesz świadczenia emerytalne lub rentowe z innych państw, a Twoim miejscem zamieszkania dla celów podatkowych jest Polska to zobowiązany jesteś zgłosić nam ten fakt przed otrzymaniem pierwszej wpłaty emerytury lub renty.

  Wypełnij Oświadczenie Osoby otrzymującej emeryturę\rentę z zagranicy i prześlij do nas wraz z kopią decyzji o przyznaniu świadczenia przez zagraniczną instytucję. 

  Ważne! decyzja musi zostać przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty możesz przesłać nam w formie skanu na adres: kontakt@nestbank.pl lub listem na adres Nest Bank SA./Departament Finansów, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.

  Podstawa prawna: § 44 ust. 1 pkt 6 Regulaminu rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla klientów Indywidualnych.
   
 • Dlaczego bank nie wypłaca całości otrzymywanego przeze mnie świadczenia z tytułu emerytury/renty zagranicznej?

  Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, bank pełni funkcję płatnika i jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Podstawa prawna: art. 35 Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Jaka jest wysokość pobieranych zaliczek i składek od emerytury/renty zagranicznej?

  Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych jest potrącana według stawki 17%, a w przypadku przekroczenia limitu dochodu I skali podatkowej według stawki 32%.

  Składka zdrowotna: 9% podstawy wymiaru składki. 

  Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 79 ust. 1 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Czy zawsze należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od emerytury/renty zagranicznej?

  Zaliczki potrącane są na podstawie zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Ich postanowienia dokładnie precyzują czy podatek pobierany jest w państwie, z którego świadczenie wypływa, czy w państwie, w którym mieszka świadczeniobiorca, czy też w obu państwach jednocześnie. Decyzja o pobraniu lub zwolnieniu z pobrania zaliczki podejmowana jest na podstawie danych przedstawionych przez Ciebie w oświadczeniu oraz dokumencie potwierdzającym przyznanie świadczenia.
 • Czy zawsze należy potrącać składkę zdrowotną od emerytury/renty zagranicznej?

  Jeśli otrzymujesz świadczenie z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu innych niż Polska lub ze Zjednoczonego Królestwa składkę zdrowotną pobiera się tylko wówczas, gdy pobierasz polską emeryturę lub rentę, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zasadność potrącania składek zdrowotnych weryfikowana jest indywidualnie przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia -Centrum Usług Wspólnych w Płocku.
  Jeśli otrzymujesz świadczenie z innego państwa niż w wskazane w akapicie powyżej Bank potrąca składkę zdrowotną bez kierowania zapytania do właściwego NFZ.

  Podstawa prawna: art. 75 ust. 1a Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 • Gdzie trafiają pobierane z mojego świadczenia potrącenia od emerytury/renty zagranicznej?

  Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych trafiają na rachunek Urzędu Skarbowego, a składki na ubezpieczenie zdrowotne na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Czy dostanę od Banku Informację PIT-11 do rozliczenia podatku od emerytury/renty zagranicznej i co mam z nią zrobić?

  Jeśli dostarczyłeś do nas poprawnie wypełnione Oświadczenie osoby otrzymującej emeryturę\rentę zagraniczną oraz kopię decyzji o przyznaniu świadczenia, wyślemy PIT-11:
  • do Ciebie w terminie do końca lutego, 
  • do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia następnego roku. 
  Informację PIT-11  musisz uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.
 • Jakie informacje znajdę w Informacji PIT-11 do rozliczenia podatku od emerytury/renty zagranicznej?

  W PIT-11 znajduje się informacja o wysokości przychodów/dochodów oraz pobranych w danym roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Co jeśli nie zgłosiłem faktu otrzymywania na rachunek prowadzony w banku świadczenia w postaci emerytury/renty z zagranicy?

  W przypadku niepoinformowania nas o fakcie otrzymywania emerytury\renty z zagranicy nie ponosimy odpowiedzialności za podatek nie pobrany z winy podatnika.

  Podstawa prawna: art. 30 ust. 5 Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa.
 • Co jeśli zgłoszę fakt otrzymywania emerytury/renty z zagranicy z opóźnieniem (po otrzymaniu płatności)?

  Poprosimy  Cię o dostarczenie Oświadczenia Osoby otrzymującej emeryturę\rentę z zagranicy oraz decyzji o przyznaniu emerytury\renty zagranicznej przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego. Na podstawie otrzymanych dokumentów dokonamy oceny obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz oskładkowania świadczenia na terytorium Polski.
 • Co jeśli nie zgadzam się z faktem poboru zaliczek na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury/renty zagranicznej i kwalifikacją prawną dokonaną przez bank?

  Jeżeli nie zgadzasz się z poborem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych masz prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Wniosek składasz do właściwego ze względu na adres siedziby płatnika urzędu skarbowego, którym aktualnie jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. 

  Podstawa prawna: art. 75 Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa w zw. z § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. 

  Możesz również złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków znajdują się na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

  Podstawa prawna: art. 14b Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa. 
   
 

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Nest Oszczędności

Zyskaj 1,25% w okresie promocji w skali roku do 100 tys. złotych.
 

Nest Konto

Nr 1 w rankingu* kont osobistych Bankier.pl 2020. Prowadzisz niezmiennie za 0 zł.
 

BIZnest Konto

Darmowe konto firmowe. Nr 1 wg rankingu Bankier.pl 2020 r.