bankier.pl
Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Zapoznaj się z poradnikiem i złóż wniosek o wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

O programie

Tarcza Finansowa PFR jest programem rządowym, wprowadzanym w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii COVID-19.

Podstawą wsparcia będą środki finansowe, udostępnione na preferencyjnych warunkach, które po spełnieniu warunków zawartych w programie będą w części bezzwrotne – aż do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi.

Łączna wartość wsparcia w ramach programu wynosi 75 mld zł.

 • Mikroprzedsiębiorstwa – 25 mld zł
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa – 50 mld zł

Program ma na celu udostępnienie przedsiębiorcom rekompensat finansowych w związku ze szkodami w postaci spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w wyniku pandemii COVID-19.

Udostępnione na preferencyjnych warunkach środki finansowe mają zapewnić utrzymanie poziomu zatrudnienia w firmach, płynność i stabilność finansową w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

Terminy

Składanie wniosków od 29.04.2020
Składanie odwołania od 18.05.2020

Wsparcie Finansowe - dla kogo, jakie warunki musi spełnić Twoja firma?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 25% i, jest on następstwem wystąpienia pandemii COVID-19.

Ze wsparcia może skorzystać:

 • Mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 MLN EUR,
 • Małe przedsiębiorstwo zatrudniające na dzień 31 grudnia 2019 r. do 49 pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 10 MLN EUR,
 • Średnie przedsiębiorstwo zatrudniające na dzień 31 grudnia 2019 r. od 50 do 249 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 MLN EUR lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 43 MLN EUR.
Program ma na celu udostępnienie przedsiębiorcom rekompensat finansowych w związku ze szkodami w postaci spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w wyniku pandemii COVID-19.

Należy pamiętać, że podana ilość pracowników jest podawana z wyłączeniem właściciela.

Twoja firma musi spełnić poniższe warunki:

 1. jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, musisz posiadać numer REGON;
 2. spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19;
 3. prowadzi działalność na dzień złożenia wniosku i nie rozpoczęła postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
 4. przedsiębiorca oraz beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy* posiadają rezydencję podatkową i rozliczają podatki przez ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli firma funkcjonuje krócej niż 2 lata - przez cały okres jej działalności;
 5. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (nie dotyczy firm, które zawiesiły składki ZUS w związku z COVID-19);
 6. nie prowadzi działalności w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; działalności instytucji finansowych, bankowej oraz sektora kas spółdzielczych; lub obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.


* Beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy - osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

O jaką kwotę można wnioskować?

Mikrofirma

Informacje dotyczące poprawnego wyliczenia ilości pracowników znajdziesz TUTAJ.

Maksymalna kwota wsparcia, obliczana jest indywidualnie dla każdej mikrofirmy i nie może przekroczyć 324 000 zł.

Obliczenia maksymalnej kwoty dokonuje się poprzez pomnożenie odpowiedniej bazowej kwoty subwencji (12, 24 lub 36 tys. zł; uzależnionej od spadku obrotów gospodarczych) przez liczbę zatrudnionych (bez właściciela).

Szczegóły prezentuje poniższa tabela:

Przykład: Jeśli zatrudniasz 2 pracowników, a spadek obrotów Twojej firmy wynosi 65% wówczas maksymalna kwota wsparcia, o którą możesz wnioskować to 48 000 zł. 
Pamiętaj, że kwota jaką uzyskasz może być niższa – jej wysokość uzależniona jest od decyzji PFR i spełnionych przez Ciebie warunków Programu.

Małe i średnie firmy

Informacje dotyczące poprawnego wyliczenia ilości pracowników znajdziesz TUTAJ.
Maksymalna kwota wsparcia, obliczana jest indywidualnie dla każdego MŚP i nie może przekroczyć 3 500 000 zł.

Obliczenia maksymalnej kwoty subwencji dokonuje się w oparciu o:

 • skalę spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), oraz
 • poziomu przychodów osiągniętych przez niego w 2019 r.

Trzy poniższe progi kwalifikują do uzyskania subwencji:

 • spadek obrotów od 25% do 49% - wówczas maksymalna kwota subwencji stanowić będzie 4% przychodów osiągniętych przez tego przedsiębiorcę w 2019 r.
 • spadek obrotów od 50% do 74% - wówczas maksymalna kwota subwencji stanowić będzie 6% przychodów osiągniętych przez tego przedsiębiorcę w 2019 r.
 • spadek obrotów od 75% aż do 100% - wówczas maksymalna kwota subwencji stanowić będzie 8% przychodów osiągniętych przez tego przedsiębiorcę w 2019 r.

Przykład: Jeśli spadek obrotów w Twojej firmie wynosi 39%, a w 2019 r. Twoja firma osiągnęła przychód 1 MLN zł, wówczas maksymalna kwota wsparcia jaką możesz uzyskać to 40 000 zł. Pamiętaj, że kwota jaką uzyskasz może być niższa – jej wysokość uzależniona jest od decyzji PFR i spełnionych przez Ciebie warunków.

Składanie Wniosku

Wniosek o wsparcie może zostać złożony wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej banku biorącego udział w programie. MASZ PROBLEM
Z ZALOGOWANIEM DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ?  Wejdź tutaj

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

 • Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, upewnij się, że posiadasz numer REGON.
 • Upewnij się że bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.
 • Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
 • Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
 • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
 • Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

UWAGA! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

 • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
 • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.
W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku.

Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Kto może złożyć wniosek?

Niezależnie od reprezentacji firmy, wniosek w imieniu firmy składa jedna osoba, która:

a. posiada:

 • dostęp do bankowości elektronicznej danej firmy,
 • uprawnienia do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli w imieniu firmy,

b. złoży na wniosku oświadczenie, że:

 • została upoważniona przez firmę do wszelkich czynności związanych z podpisaniem Umowy subwencji,
 • jest świadoma odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem nieprawdziwych oświadczeń i działaniem w imieniu firmy bez wymaganych upoważnień,

c. ma możliwość podpisania Umowy przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

Rachunek bankowy podany przez przedsiębiorcę powinien być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla przedsiębiorcy składającego wniosek.

WAŻNE: rachunek podany do wypłaty subwencji nie może być rachunkiem technicznym, kredytowym, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej czy np. rachunkiem karty kredytowej.

Złóż wniosek

Wniosek dostępny jest po zalogowaniu do bankowości internetowej Nest Banku. Na ekranie startowym znajdziesz banner kierujący do wniosku.
 

Możesz go również złożyć wchodząc do Centrum Kontaktu >> Nowy wniosek >> zakładka Tarcza Finansowa PFR >> Złóż wniosek.

Masz problem z zalogowaniem do bankowości elektronicznej? Wejdź tutaj.

WAŻNE! W formularzu o subwencję jako podstawę do rozliczenia należy podać tylko zakończony i rozliczony miesiąc po 1 lutego 2020 r.
Jeśli składają Państwo wniosek w kwietniu,
jednym możliwym miesiącem do podania w formularzu będzie marzec.
Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. zostanie porównany do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r.

Na co mogę przeznaczyć środki z subwencji?

Przedsiębiorca będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym - co do zasady - także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów, urządzeń i innych środków trwałych, pokrycia wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami. Otrzymana subwencja będzie mogła zostać wykorzystana również w celu spłaty zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

Subwencja nie będzie mogła zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązywał będzie całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Ponadto subwencja nie będzie mogła służyć finansowaniu nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu gospodarczego (obowiązywał będzie zakaz wykorzystania subwencji w celu akwizycji). Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania przedsiębiorcy określać będzie umowa zawarta z przedsiębiorcą.

Spłata udzielonego wsparcia finansowego

Spłata subwencji następuje po 12 miesiącach od miesiąca otrzymania subwencji. Firma spłaca subwencje w 24 równych i nieoprocentowanych ratach (24 miesiące). Po upływie 12 miesięcy należy złożyć wniosek do PFR o umorzenie wsparcia. W zależności o spełnionych warunków oraz decyzji PFR maksymalna wartość umorzonej kwoty to 75% wartości udzielonej subwencji

Przykład: Jeśli uzyskałeś subwencje finansową o wysokości 100 000 zł i spełniłeś wszystkie warunki zawarte w programie to maksymalna kwota jaka może zostać Ci umorzona to 75 000 zł. W takim przypadku będziesz zobowiązany do spłaty 25 000 zł w równych, nieoprocentowanych ratach przez 24 miesiące. Pamiętaj, że kwota jaka może Ci zostać umorzona może być niższa - uzależniona jest od decyzji PFR i spełnionych przez Ciebie warunków zawartych w programie.

Złożyłeś wniosek i co dalej?

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego przyjęcia. Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony otrzymasz jedną z 3 decyzji (o otrzymaniu decyzji poinformujemy Cię przez sms oraz w bankowości internetowej i mobilnej): 

 • Decyzja pozytywna uznająca całą wnioskowaną kwotę – w takim przypadku otrzymasz całą wnioskowaną kwotę przelewem na podany rachunek bankowy, a bank potwierdzi spełnienie wszystkich warunków i wejście w życie umowy;
 • Decyzja pozytywna o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana – w takim przypadku otrzymasz kwotę wskazaną w decyzji przelewem na podany rachunek bankowy, a w pozostałym zakresie będzie uprawniony do ponownego złożenia wniosku (odwoławczego) po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia;
 • Decyzja negatywna – w takim przypadku nie otrzymasz finansowania. Jednak będziesz wtedy uprawniony do ponownego złożenia wniosku, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku. Oznacza to, że musisz ponownie złożyć wniosek, nie możesz skorzystać z trybu odwoławczego

Jak się odwołać?

WAŻNE: Możesz się odwołać tylko w przypadku otrzymania decyzji pozytywnej uznającą niższą kwotę niż wnioskowana. Tryb odwoławczy nie dotyczy decyzji negatywnej. Jeśli otrzymałeś decyzję negatywną złóż wniosek jeszcze raz po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazany w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.  

Tryb odwoławczy zostanie uruchomiony 18 maja 2020 r.

Wnioskujący będzie mógł złożyć wniosek odwoławczy w celu uzyskania pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia.

Wniosek odwoławczy:
 • może zostać złożony przez inną osobę reprezentującą firmę;
 • musi być złożony w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet jeśli wniosek pierwotny został odrzucony,
 • musi zawierać ID wniosku pierwotnego,
 • może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części),
 • musi zostać złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, od której składana jest reklamacja.

WAŻNE: Masz dwie szanse na odwołanie się od decyzji PFR. Wnioski złożone po terminie będą odrzucane. Proces wypłaty przebiega tak samo jak kwoty przyznanej na podstawie pierwszego wniosku.

Przedsiębiorca nie ma możliwości wnioskowania o podwyższenie subwencji finansowej na podstawie wniosku odwoławczego w przypadku, gdy jego pierwszy wniosek:
 • został zaakceptowany w kwocie, o jaką wtedy wnioskował;
 • został odrzucony (w takim przypadku składa nowy wniosek);
 • nie został jeszcze rozpatrzony przez PFR.

Gdzie znajdę więcej informacji?

 1.  Więcej informacji o Tarczy Finansowej PFR znajdziesz w przewodniku
 2. Warto również poznać narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców zawarte rządowej Tarczy Antykryzysowej

Wejdź na www.nestbank.pl/programypomocowe i sprawdź jak jeszcze możemy Ci pomóc w związku z pandemią COVID.

Kontakt z nami

W najbliższych dniach czas oczekiwania na rozmowę telefoniczną może być dłuższy niż zazwyczaj. Staramy się sprostać rosnącej liczbie połączeń i porozmawiać z każdym jak najszybciej. 

Dodatkowe źródła informacji i kontaktu z nami:

 • śledź naszą stronę nestbank.pl – znajdziesz tam wszystkie aktualne informacje
 • sprawdź zakładkę pomoc - znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy
 • skorzystaj z opcji kontaktu w bankowości mobilnej lub internetowej