bankier.pl
Tarcza Finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Rozliczenie i umorzenie subwencji finansowej 

Rozliczenie i umorzenie subwencji

Już niedługo rozpoczniemy proces rozliczania i umarzarzania Twojej subwencji finansowej, którą otrzymałeś w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Dokładna data uzależniona jest od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Rozliczenie i umorzenie subwencji nie będzie Cię dotyczyło tylko, jeśli:
  • dokonałeś spłaty subwencji finansowej w całości
  • PFR wystosował w stosunku do Ciebie wezwanie do zwrotu subwencji finansowej, lub
  • nie posiadasz u nas rachunku bankowego oraz umowy o świadczenie usług bankowości internetowej oraz nie odnowiłeś z nami relacji przed rozpoczęciem terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu.
Od 15 kwietnia Polski Fundusz Rozwoju prowadzi otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczące zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje dotyczące szkoleń dostępne są na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.
WAŻNE! Proces będzie mógł przeprowadzić sam beneficjent lub osoba działająca w jego imieniu (posiadająca dostęp do bankowości internetowej Nest Banku). Podczas roliczania i umarzania nie będziemy wymagać pełnomocnictwa wraz z oświadczeniem o rozliczeniu od osób działających w imieniu beneficjenta. Jednak w przypadku kontroli ze strony PFR może być wymagane przedłożenie tych dokumentów.

Proces krok po kroku

WAŻNE! Cały proces rozliczania i umarzania subwencji odbędzie się w bankowości internetowej. 
NestBank_Grafika_www_Subwencje_v3.jpg
Krok 1.  Wstępna propozycja PFR
Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji, przedstawimy Ci w bankowości internetowej wstępną propozycję PFR dotyczącą wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu, a jego niektóre pola będą wymagały uzupełnienia przez Ciebie. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

Pamiętaj: Wstępna propozycja oznacza, że nie będziesz miał możliwości natychmiastowego podpisania. Możliwość edytowania propozycji PFR uzyskasz dopiero w dniu, w którym zacznie biec termin na złożenie przez Ciebie oświadczenia o rozliczeniu subwencji. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej masz obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej.

Poniżej przedstawiamy przykładowy terminarz rozliczenia subwencji finansowych.
NestBank_Grafika_www_Terminarz_v3.jpg

Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia  
Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu zweryfikuj jego treść. Sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dotyczące wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe.

Pamiętaj: Podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że zgadzasz się na wyliczoną przez PFR wysokość tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będziesz mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych
Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS. Niektóre pola będziesz jednak musiał wypełnić sam. Chodzi tu o wypełnienie:
  • oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
  • oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
  • innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.
Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości internetowej, zostanie Ci przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia. 
Będziesz mógł zapoznać się z nim w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać elektronicznie. 

Pamiętaj: sprawdź wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, wyjaśnij je w odpowiednich urzędach, jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia.

Krok 4. Podpisanie oświadczenia
Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych udostępnionych przez nas.

Krok 5. Weryfikacja Twojego oświadczenia przez PFR
Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim informacje z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

Krok 6. Podjęcie decyzji przez PFR
Po rozpatrzeniu Twojego oświadczenia o rozliczeniu (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:
  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi.
Maksymalne umorzenie możesz otrzymać w wysokości 75% chyba, że jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej.
Pamiętaj: subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym od nas harmonogramem spłat.
Kwota, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w maksymalnie 24 ratach ( co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą). Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych od wypłacenia Ci subwencji. 
  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości.
Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe i spowoduje to obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej. W takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji PFR;
  • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.
W takim przypadku:
- PFR poinformuje Cię o przyczynach swojej decyzji
- PFR przeprowadzi postępowanie wyjaśniające
- po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania decyzji o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji  podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.
Pamiętaj: Obydwie decyzje, zostaną udostępnione Ci w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Regulamin programu dostępny jest tutaj: Regulamin
Sprawdź szczegóły