bankier.pl
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Rozliczenie i umorzenie subwencji finansowej - Tarcza 1.0 i 2.0

Tarcza 2.0 - umorzenia

Rusza proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla mikrofirm i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm oraz małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.
Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.
Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:
 1. Rozliczenia małych i średnich firm
od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.
 1. Rozliczenia mikrofirm
od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.
 
 1. Decyzje dotyczące umorzeń
W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.:
 1. określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
 2. wezwanie do zwrotu całej subwencji albo
 3. informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.
Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.
 
Zasady rozliczenia MŚP
Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:
 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
 • oraz rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.
 
Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 15 marca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.
Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.
Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.
 
Zasady rozliczenia mikrofirm
Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:
 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
 • oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.
PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.
Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.
Wymagane oświadczenia i inne informacje
 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.
Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne są na stronie www.pfr.pl.
Planowane szkolenia i informacje
Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).
 

Tarcza 1.0 - rozliczenie i umorzenie

Trwa proces rozliczania i umarzarzania Twojej subwencji finansowej, którą otrzymałeś w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Dokładna data uzależniona jest od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Rozliczenie i umorzenie subwencji nie będzie Cię dotyczyło tylko, jeśli:
 • dokonałeś spłaty subwencji finansowej w całości
 • PFR wystosował w stosunku do Ciebie wezwanie do zwrotu subwencji finansowej, lub
 • nie posiadasz u nas rachunku bankowego oraz umowy o świadczenie usług bankowości internetowej oraz nie odnowiłeś z nami relacji przed rozpoczęciem terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu.
Od 15 kwietnia Polski Fundusz Rozwoju prowadzi otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczące zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje dotyczące szkoleń dostępne są na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.
WAŻNE! Proces będzie mógł przeprowadzić sam beneficjent lub osoba działająca w jego imieniu (posiadająca dostęp do bankowości internetowej Nest Banku). Podczas roliczania i umarzania nie będziemy wymagać pełnomocnictwa wraz z oświadczeniem o rozliczeniu od osób działających w imieniu beneficjenta. Jednak w przypadku kontroli ze strony PFR może być wymagane przedłożenie tych dokumentów.

Tarcza 1.0 - proces

WAŻNE! Cały proces rozliczania i umarzania subwencji odbędzie się w bankowości internetowej. 
NestBank_Grafika_www_Subwencje_v3.jpg
Krok 1.  Wstępna propozycja PFR
Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji, przedstawimy Ci w bankowości internetowej wstępną propozycję PFR dotyczącą wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu, a jego niektóre pola będą wymagały uzupełnienia przez Ciebie. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

Pamiętaj: Wstępna propozycja oznacza, że nie będziesz miał możliwości natychmiastowego podpisania. Możliwość edytowania propozycji PFR uzyskasz dopiero w dniu, w którym zacznie biec termin na złożenie przez Ciebie oświadczenia o rozliczeniu subwencji. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej masz obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej.

Poniżej przedstawiamy przykładowy terminarz rozliczenia subwencji finansowych.
NestBank_Grafika_www_Terminarz_v3.jpg

Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia  
Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu zweryfikuj jego treść. Sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dotyczące wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe.

Pamiętaj: Podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że zgadzasz się na wyliczoną przez PFR wysokość tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będziesz mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych
Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS. Niektóre pola będziesz jednak musiał wypełnić sam. Chodzi tu o wypełnienie:
 • oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
 • oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
 • innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.
Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości internetowej, zostanie Ci przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia. 
Będziesz mógł zapoznać się z nim w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać elektronicznie. 

Pamiętaj: sprawdź wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, wyjaśnij je w odpowiednich urzędach, jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia.

Krok 4. Podpisanie oświadczenia
Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych udostępnionych przez nas.

Krok 5. Weryfikacja Twojego oświadczenia przez PFR
Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim informacje z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

Krok 6. Podjęcie decyzji przez PFR
Po rozpatrzeniu Twojego oświadczenia o rozliczeniu (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:
 • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi.
Maksymalne umorzenie możesz otrzymać w wysokości 75% chyba, że jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej.
Pamiętaj: subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym od nas harmonogramem spłat.
Kwota, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w maksymalnie 24 ratach ( co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą). Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych od wypłacenia Ci subwencji. 
 • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości.
Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe i spowoduje to obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej. W takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji PFR;
 • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.
W takim przypadku:
- PFR poinformuje Cię o przyczynach swojej decyzji
- PFR przeprowadzi postępowanie wyjaśniające
- po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania decyzji o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji  podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.
Pamiętaj: Obydwie decyzje, zostaną udostępnione Ci w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

Tarcza 1.0 - częściowa (Nadpłata)/Całkowita spłata Subwencji Finansowej

Jeśli jesteś beneficjentem zainteresowanym częściową/całkowitą spłatą Subwencji Finansowej złóż dyspozycję, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną spłatą, poprzez:

 • Bankowość internetową

Po zalogowaniu przejdź do „Centrum kontaktu”->”Wnioski i dyspozycje”->”Nowy wniosek”->”Pozostałe”->”Pozostałe wnioski”->”Inna”

 • Bankowość mobilną

Po zalogowaniu przejdź do „Wnioski”->”Nowy wniosek”->”Inne”->”Pozostałe wnioski”->”Inna”

 • E-mail

Wyślij skan pisma, podpisany przez osoby uprawnione do składania dyspozycji, z adresu e-mail, który zdefiniowałeś do kontaktu z bankiem na kontakt@nestbank.pl.

 • Placówkę banku
Odwiedź jedną z naszych placówek i przekaż doradcy dyspozycję, podpisaną przez osoby uprawnione do składania dyspozycji.
Listę placówek znajdziesz na stronie Znajdź placówkę Nest Banku | Nest Bank
 

W treści dyspozycji wskaż poniższe szczegóły:

 • Nazwę Beneficjenta
 • Numer Umowy Subwencji Finansowej
 • Numer rachunku do spłat Subwencji Finansowej (znajdziesz w harmonogramie spłat Subwencji Finansowej)
 • Deklarowany dzień spłaty
 • Rodzaj dyspozycji (wskaż jedną z trzech poniższych opcji):
 1. Całkowita spłata Subwencji Finansowej,

 2. Częściowa spłata ze skróceniem okresu spłaty Subwencji Finansowej,
Ważne! Kwota nadpłaty nie może być niższa, niż dwukrotność raty Subwencji Finansowej.
Po zrealizowaniu dyspozycji częściowej spłaty Subwencji Finansowej nowy harmonogram spłat zostanie udostępniony w bankowości internetowej.
 
 1. Częściowa spłata ze zmniejszeniem rat Subwencji Finansowej.

Ważne! Kwota nadpłaty nie może być niższa, niż dwukrotność raty Subwencji Finansowej.
Po zrealizowaniu dyspozycji częściowej spłaty Subwencji Finansowej nowy harmonogram spłat zostanie udostępniony w bankowości internetowej.

 • Datę i podpis osób uprawnionych do składania dyspozycji (zgodnie z zasadami reprezentacji)
Ważne! W przypadku dyspozycji podpisanej przez pełnomocnika konieczne będzie przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.

Pamiętaj, że warunkiem realizacji dyspozycji jest zasilenie rachunku do spłat Subwencji Finansowej kwotą zadeklarowanej spłaty.
Środki na rachunku zapewnij zgodnie z zadeklarowanym dniem spłaty.
 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Regulamin programu dostępny jest tutaj: Regulamin
Sprawdź szczegóły