bankier.pl
Tarcza Finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Rozliczenie i umorzenie subwencji finansowej 

Rozliczenie i umorzenie subwencji

Trwa proces rozliczania i umarzarzania Twojej subwencji finansowej, którą otrzymałeś w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Dokładna data uzależniona jest od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Rozliczenie i umorzenie subwencji nie będzie Cię dotyczyło tylko, jeśli:
 • dokonałeś spłaty subwencji finansowej w całości
 • PFR wystosował w stosunku do Ciebie wezwanie do zwrotu subwencji finansowej, lub
 • nie posiadasz u nas rachunku bankowego oraz umowy o świadczenie usług bankowości internetowej oraz nie odnowiłeś z nami relacji przed rozpoczęciem terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu.
Od 15 kwietnia Polski Fundusz Rozwoju prowadzi otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczące zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje dotyczące szkoleń dostępne są na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.
WAŻNE! Proces będzie mógł przeprowadzić sam beneficjent lub osoba działająca w jego imieniu (posiadająca dostęp do bankowości internetowej Nest Banku). Podczas roliczania i umarzania nie będziemy wymagać pełnomocnictwa wraz z oświadczeniem o rozliczeniu od osób działających w imieniu beneficjenta. Jednak w przypadku kontroli ze strony PFR może być wymagane przedłożenie tych dokumentów.

Proces krok po kroku

WAŻNE! Cały proces rozliczania i umarzania subwencji odbędzie się w bankowości internetowej. 
NestBank_Grafika_www_Subwencje_v3.jpg
Krok 1.  Wstępna propozycja PFR
Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji, przedstawimy Ci w bankowości internetowej wstępną propozycję PFR dotyczącą wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu, a jego niektóre pola będą wymagały uzupełnienia przez Ciebie. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

Pamiętaj: Wstępna propozycja oznacza, że nie będziesz miał możliwości natychmiastowego podpisania. Możliwość edytowania propozycji PFR uzyskasz dopiero w dniu, w którym zacznie biec termin na złożenie przez Ciebie oświadczenia o rozliczeniu subwencji. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej masz obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej.

Poniżej przedstawiamy przykładowy terminarz rozliczenia subwencji finansowych.
NestBank_Grafika_www_Terminarz_v3.jpg

Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia  
Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu zweryfikuj jego treść. Sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dotyczące wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe.

Pamiętaj: Podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że zgadzasz się na wyliczoną przez PFR wysokość tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będziesz mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych
Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS. Niektóre pola będziesz jednak musiał wypełnić sam. Chodzi tu o wypełnienie:
 • oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
 • oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
 • innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.
Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości internetowej, zostanie Ci przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia. 
Będziesz mógł zapoznać się z nim w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać elektronicznie. 

Pamiętaj: sprawdź wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, wyjaśnij je w odpowiednich urzędach, jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia.

Krok 4. Podpisanie oświadczenia
Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych udostępnionych przez nas.

Krok 5. Weryfikacja Twojego oświadczenia przez PFR
Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim informacje z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

Krok 6. Podjęcie decyzji przez PFR
Po rozpatrzeniu Twojego oświadczenia o rozliczeniu (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:
 • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi.
Maksymalne umorzenie możesz otrzymać w wysokości 75% chyba, że jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej.
Pamiętaj: subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym od nas harmonogramem spłat.
Kwota, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w maksymalnie 24 ratach ( co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą). Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych od wypłacenia Ci subwencji. 
 • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości.
Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe i spowoduje to obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej. W takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji PFR;
 • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.
W takim przypadku:
- PFR poinformuje Cię o przyczynach swojej decyzji
- PFR przeprowadzi postępowanie wyjaśniające
- po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania decyzji o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji  podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.
Pamiętaj: Obydwie decyzje, zostaną udostępnione Ci w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

Częściowa (Nadpłata)/Całkowita spłata Subwencji Finansowej

Jeśli jesteś beneficjentem zainteresowanym częściową/całkowitą spłatą Subwencji Finansowej złóż dyspozycję, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną spłatą, poprzez:

 • Bankowość internetową

Po zalogowaniu przejdź do „Centrum kontaktu”->”Wnioski i dyspozycje”->”Nowy wniosek”->”Pozostałe”->”Pozostałe wnioski”->”Inna”

 • Bankowość mobilną

Po zalogowaniu przejdź do „Wnioski”->”Nowy wniosek”->”Inne”->”Pozostałe wnioski”->”Inna”

 • E-mail

Wyślij skan pisma, podpisany przez osoby uprawnione do składania dyspozycji, z adresu e-mail, który zdefiniowałeś do kontaktu z bankiem na kontakt@nestbank.pl.

 • Placówkę banku
Odwiedź jedną z naszych placówek i przekaż doradcy dyspozycję, podpisaną przez osoby uprawnione do składania dyspozycji.
Listę placówek znajdziesz na stronie Znajdź placówkę Nest Banku | Nest Bank
 

W treści dyspozycji wskaż poniższe szczegóły:

 • Nazwę Beneficjenta
 • Numer Umowy Subwencji Finansowej
 • Numer rachunku do spłat Subwencji Finansowej (znajdziesz w harmonogramie spłat Subwencji Finansowej)
 • Deklarowany dzień spłaty
 • Rodzaj dyspozycji (wskaż jedną z trzech poniższych opcji):
 1. Całkowita spłata Subwencji Finansowej,

 2. Częściowa spłata ze skróceniem okresu spłaty Subwencji Finansowej,
Ważne! Kwota nadpłaty nie może być niższa, niż dwukrotność raty Subwencji Finansowej.
Po zrealizowaniu dyspozycji częściowej spłaty Subwencji Finansowej nowy harmonogram spłat zostanie udostępniony w bankowości internetowej.
 
 1. Częściowa spłata ze zmniejszeniem rat Subwencji Finansowej.

Ważne! Kwota nadpłaty nie może być niższa, niż dwukrotność raty Subwencji Finansowej.
Po zrealizowaniu dyspozycji częściowej spłaty Subwencji Finansowej nowy harmonogram spłat zostanie udostępniony w bankowości internetowej.

 • Datę i podpis osób uprawnionych do składania dyspozycji (zgodnie z zasadami reprezentacji)
Ważne! W przypadku dyspozycji podpisanej przez pełnomocnika konieczne będzie przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.

Pamiętaj, że warunkiem realizacji dyspozycji jest zasilenie rachunku do spłat Subwencji Finansowej kwotą zadeklarowanej spłaty.
Środki na rachunku zapewnij zgodnie z zadeklarowanym dniem spłaty.
 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Regulamin programu dostępny jest tutaj: Regulamin
Sprawdź szczegóły