bankier.pl
Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Zakończyliśmy proces przyjmowania wniosków odwoławczych.

O programie

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0 to 13 mld zł. Subwencje finansowe będą udzielane na zasadach podobnych jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0.  Szybko, bezpiecznie i w prosty sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i Nest Bank. 

Terminy

 • Zakończyliśmy proces przyjmowania wniosków o subwencje i wniosków odwoławczych.

Skrócone zasady programu

Ważne! Osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 mogą złożyć wniosek o subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 - jeśli spełniają warunki.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm

 

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz posiadające obroty lub sumę bilansową za 2019 r. poniżej 2 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w roku 2019
 • Kwota subwencji zależna jest od wielkości spadku obrotów gospodarczych:
  • 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60%
  • 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%
 • Maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł
 • Możliwość umorzenia do 100% w zależności do utrzymania zatrudnienia do 2021 roku
 • Wartość programu to 6,5 mld zł
 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Warunkiem otrzymania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest stosowanie się przez przedsiębiorcę do ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm

 

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Firmy zatrudniające do 249 pracowników oraz posiadające obroty poniżej 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w roku 2019
 • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy)
 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika
 • Wartość programu to 6,5 mld zł
 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Warunkiem otrzymania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest stosowanie się przez przedsiębiorcę do ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego
Całkowite umorzenie subwencji finansowej


Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków. Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r. PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie Programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia.
 
 • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. , rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.
 • Wyłącznie dla mikrofirm: Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
 • Wyłącznie dla MŚP: Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie.
 • Beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 • Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Pracownikowi przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.
 • Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.
 • Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).
Ze środków otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR możesz pokryć wydatki związane z działalnością gospodarczą, które obejmują w szczególności:
 • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
 • kosztów zakupu towarów i materiałów,
 • kosztów usług obcych,
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych, kosztów zakupu sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0

 • Branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji

  Weryfikacja na dzień: (I) 31 grudnia 2019 roku, (II) 1 listopada 2020 r. oraz (III) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD:
   
  17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
  18.12.Z Pozostałe drukowanie
  18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
  49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  74.20.Z Działalność fotograficzna
  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  79.11.A Działalność agentów turystycznych
  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  79.11.B Działalność pośredników turystycznych
  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  86.90.D Działalność paramedyczna
  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  91.02.Z Działalność muzeów
  93.11.Z Działalność obiektów sportowych
  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Od dnia 5.02.2021 r. o pomoc mogą również ubiegać się przedsiębiorcy posiadający następujące kody PKD:

  46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  85.59.A Nauka języków obcych;
  93.12.Z Działalność klubów sportowych;
  96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • Zasady wyliczania zatrudnienia

  Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie, na dzień 31 grudnia 2019 r., - a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika.
  Przy czym na potrzeby ustalenia statusu Mikofirma/MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

  Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:
  • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub
  • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.
 • Potwierdzenie umocowań

  Wniosek musi zostać złożony przez osobę posiadającą umocowanie do reprezentowania Beneficjenta. W momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie potwierdzenia umocowania osoby reprezentującej Beneficjenta. Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.
 • Dodatkowe warunki dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 1.0

  Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla małych i średnich firm.
 • Spadek obrotów gospodarczych jako warunek wejścia do programu

  W przypadku ubiegania się o subwencję finansową będzie wymagane złożenie pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprocesowanie danych przez organ podatkowy i przekazanie danych do PFR (do 7 dni).
 • Warunki umorzenia subwencji

  Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków. Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r. PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie Programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia.
  • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. , rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.
  • Wyłącznie dla mikrofirm: Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
  • Wyłącznie dla MŚP:Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie.
  • Beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.
  • Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Pracownikowi przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.
  • Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.
  • Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
  • Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Więcej informacji znajdziesz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Regulamin programu dostępny jest tutaj: Regulamin
Sprawdź szczegóły

Kontakt z nami

Dodatkowe źródła informacji i kontaktu z nami:

 • śledź naszą stronę nestbank.pl – znajdziesz tam wszystkie aktualne informacje
 • sprawdź zakładkę pomoc - znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy
 • skorzystaj z opcji kontaktu w bankowości mobilnej lub internetowej