Centrum Informacji
Bankowy fundusz gwarancyjny
Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Nest Bank S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania jest zapewnienie klientom wypłat, do wysokości określonej ustawą, środków pieniężnych zgromadzonych w banku na rachunkach imiennych oraz należności wynikających z innych czynności bankowych w razie upadłości banku.
Gwarancji podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe złożone przez:
 • osoby fizyczne,

 • osoby prawne,

 • jednostki organizacyjne nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną (w przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta spółka),

 • szkolne kasy oszczędności,

 • pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe,

 • w przypadku rachunków wspólnych kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku, ponieważ każdy z tych współposiadaczy uważany jest za deponenta. W tym celu środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy,zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma - na tyle równych części, ilu jest współposiadaczy.

Gwarancji BFG nie podlegają depozyty złożone przez:
 • Skarb Państwa,

 • Narodowy Bank Polski,

 • banki krajowe, banki zagraniczne, oraz instytucje kredytowe w rozumieniu prawa bankowego,

 • kasy, Kasa Krajowa w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

 • instytucje finansowe,

 • firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,

 • osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez bank (z wyjątkiem sytuacji, gdy środki pieniężne lub należności zostały ujęte na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym, a także w przypadku gdy wierzytelności z tytułu środków pieniężnych lub należności zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu), przy czym osoby / podmioty zidentyfikowane to osoby / podmioty, w odniesieniu do których bank dokonał ustalenia:

  • w przypadku osób fizycznych - imienia, nazwiska oraz numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo imienia, nazwiska oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, albo imienia, nazwiska oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, a gdy identyfikacja była dokonywana przed dniem 23 czerwca 2001 r. - imienia, nazwiska oraz numeru PESEL albo imienia, nazwiska oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość,

  • w przypadku osób prawnych - nazwy (firmy), formy organizacyjnej, siedziby, adresu i numeru z właściwego rejestru,

  • w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych - nazwy, formy organizacyjnej, siedziby, adresu i numeru z właściwego rejestru, o ile dotyczy.

 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.6),

 • jednostek samorządu terytorialnego,

 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Środki objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,

 • inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy – Prawo bankowe, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i 6 ustawy – Prawo bankowe,

 • kwoty, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 52, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,

 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochrona gwarancyjna nie obejmuje
 • środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,

 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną,

 • pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830 i 1893) oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Wysokość gwarancji

Depozyty są objęte ochroną gwarancyjną w danym podmiocie objętym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek w tym podmiocie do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

icon
odpłatnego zbycia:
 • nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i 961), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,

 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

 • wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

 • nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,

 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała,

 • rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

 • wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,

 • wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach.

- są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą niż limit równowartości w złotych 100 000 euro.

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

 • wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

 • wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy – Kodeks postępowania karnego.

- są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

Waluta gwarancji

Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych, bez względu na to, w jakiej walucie były depozyty objęte gwarancjami.

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Dodatkowe informacje

Bank w ramach obowiązków wynikających z ustawy o BFG informuje deponenta o zasadach gwarantowania środków pieniężnych w formie Arkusza informacyjnego dla deponentów.

Szczegółowe informacje na temat zasad gwarantowania depozytów znajdują się na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Arkusz informacyjny dla deponentów

image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon