Odpowiedzialny biznes
Zrównoważony rozwój

 
W Nest Banku zdajemy sobie sprawę, że wszystkie decyzje i działania biznesowe mają istotny wpływ na naszych pracowników, klientów i pozostałych interesariuszy, a także na środowisko naturalne. Dlatego realizujemy strategię biznesową w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Każdą decyzję podejmujemy po analizie czynników ekonomicznych, społecznych i wpływu na środowisko naturalne. Zdajemy sobie sprawę, że spoczywa na nas odpowiedzialność za naszych pracowników i klientów, którym chcemy zapewnić najlepsze warunki współpracy.
Misja i wizja
Wizja

Inspirujemy i wspieramy  mikro i małe firmy do lepszego zarządzania biznesem w świecie cyfrowej transformacji.

Misja

Tworzymy dla przedsiębiorców system zintegrowanych rozwiązań  finansowych
i okołofinansowych, który rozwijamy w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe i dogłębne zrozumienie potrzeb micro i małych firm.

Wartości #optymizm #nieszablonowość #zaangażowanie #współpraca #zaradność
 
Optymizm i pozytywne patrzenie na świat budują przyjazną atmosferę pracy w Nest Banku. Dzięki nieustannemu poszukiwaniu nowych inspiracji i dążeniu do lepszych rozwiązań wychodzimy poza schematy podkreślając w ten sposób naszą nieszablonowość. Nasza recepta na sukces to wkładać serce w to co się robi, dlatego zaangażowanie stanowi jedną z naszych kluczowych wartości. Wierzymy, że szacunek, zaufanie, oraz poczucie odpowiedzialności za grupę to kluczowe warunki skutecznej współpracy. Liczne sukcesy oraz dynamiczny rozwój organizacji to zasługa naszych Pracowników, którzy dzięki swej zaradności potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji.
Pracownicy
 

W Nest Banku stawiamy na współpracę, szacunek oraz otwartą komunikację. Wszyscy zasługujemy na równe i uczciwe traktowanie, komfortowe warunki pracy oraz swobodę wyrażania swojego zdania. Wspólnie budujemy naszą kulturę organizacyjną biorąc czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących warunków pracy.

Zapewniamy równe szanse wszystkim kandydatom, którzy uczestniczą w procesie rekrutacji. Gwarantujemy jednakową możliwość rozwoju i awansu pracowników w ramach organizacji, w tym zajmowania stanowisk menedżerskich. Wiek, płeć, pochodzenie, kolor skóry, stan zdrowia, narodowość, niepełnosprawność, przynależność polityczna, rasa, religia, orientacja seksualna, ani jakakolwiek inna cecha osobista nie związana z kwalifikacjami zawodowymi nie ma wpływu na decyzje dotyczące zatrudnienia oraz warunków pracy.

Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji, aktywnie im przeciwdziałamy oraz podejmujemy wiele działań, których celem jest zapewnienie tolerancyjnego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy. Na co dzień budujemy świadomość naszych pracowników w zakresie różnorodności oraz uczymy ich właściwych postaw wobec zachowań dyskryminujących mniejszości oraz naruszających godność drugiego człowieka.  Każdy pracownik bierze udział w szkoleniu z przeciwdziałania zjawisku mobbingu
i dyskryminacji oraz w szkoleniu dotyczącym poszanowania różnorodności. Posiadamy specjalną ścieżkę zgłaszania naruszeń zapewniającą anonimowość osoby zgłaszającej. Zapewniamy ochronę wszystkim osobom, które zgłoszą naruszenie bądź podejrzenie jego wystąpienia. Każde zgłoszenie dotyczące naruszenia praw lub godności pracowników jest dokładnie weryfikowane przez specjalnie powołaną w tym celu Komisję Antymobbingową. Gwarantujemy uczciwość i bezstronność postępowania wyjaśniającego.

Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się i tworzenia lub przystępowania do organizacji pracowniczych. Zapewniamy komfortowe i bezpieczne warunki pracy, gwarantujemy przestrzeganie obowiązującego prawa pracy oraz oferujemy uczciwe wynagrodzenie za pracę.

Kodeks Postępowania
Kodeks postępowania Nest Banku został zaprojektowany przez naszych pracowników, którzy na co dzień tworzą procedury, instrukcje wewnętrzne i tym samym kulturę biznesową i etyczną Nest Banku. Kodeks zawiera zbiór dobrych praktyk oraz norm biznesowych i etycznych obowiązujących w naszym banku, zarówno tych dotyczących prowadzenia biznesu, jak i poszanowania praw człowieka oraz odpowiedzialności środowiskowej.
Kodeks Postępowania Dostawców
Kodeks określa najważniejsze zasady w obszarze etyki, spraw społecznych i środowiskowych. Oczekujemy, aby nasi dostawcy ściśle się do nich stosowali. Przygotowaliśmy Kodeks ponieważ zależy nam, aby wszyscy nasi dostawcy byli świadomymi i odpowiedzialnymi społecznie kontrahentami. Każdy uczestnik naszego postępowania przetargowego (oferent) zobligowany jest do zapoznania się z Kodeksem Postępowania Dostawców oraz załączenia do dokumentacji przetargowej oświadczenia dot. przestrzegania jego zapisów. Wybieramy dostawców na zasadzie równych szans, w oparciu o obiektywne kryteria, a także współpracujemy z dostawcami w sposób otwarty i uczciwy, stosując się do warunków zawartych umów.
Społeczeństwo i prawa człowieka
Godność i szacunek dla drugiego człowieka to filary naszej kultury organizacyjnej. Respektujemy prawa człowieka oraz oczekujemy tego od naszych pracowników, dostawców, partnerów biznesowych oraz klientów. Stanowczo sprzeciwiamy się pracy przymusowej oraz wykorzystywaniu dzieci do pracy. W przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu pracownika młodocianego w Regulaminie Pracy Nest Banku zostały określone warunki tej współpracy. Nie nawiązujemy współpracy z dostawcami oraz innymi podmiotami, które nie respektują praw człowieka. Nie finansujemy działalności, w ramach której wykorzystywana jest praca przymusowa lub praca wykonywana przez dzieci w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego w Polsce prawa.
Środowisko naturalne
Wierzymy, że podejmowane przez nas działania dotyczące naszej codziennej pracy mogą wnieść istotny wkład w zrównoważony rozwój na świecie. Jednym z kryteriów wyboru nowej lokalizacji centrali lub placówki banku są certyfikaty budynków dot. ich ekologiczności (BREEM, LEED). Istotną kwestią jest również infrastruktura transportowa ułatwiająca dojazdy do pracy środkami transportu komunikacji miejskiej lub rowerem. Na bieżąco optymalizujemy nasze procesy w celu zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych oraz tworzyw sztucznych. Zrealizowaliśmy już wiele inicjatyw w tym zakresie, m.in. wdrożyliśmy elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne bilety, automatyczny druk dwustronny i zminimalizowaliśmy wydruki w kolorze. Konsekwentnie ograniczamy także komunikację papierową do klientów.
Angażujemy się!
Inicjatywy, w których uczestniczyliśmy
Złoty Medal EcoVadis 2023

Bank otrzymał Złoty Medal EcoVadis za rok 2023. EcoVadis to międzynarodowe badanie audytujące praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju pod kątem: społecznej odpowiedzialności, ochrony środowiska, etyki biznesowej i odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Nest Bank zdobył wysokie oceny we wszystkich tych obszarach - znalazł się w gronie 5% firm najlepiej ocenionych w badaniu.

„Bikes for Kids”

W 2023 r. Kontynuowane było zaangażowanie Banku. W akcję „ALL4Kids – Charity Race”. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem AMP Futbol w maju 2023 roku nasi pracownicy wzięli udział w wyzwaniu rowerowo-biegowym „Charity Race 2023”. Celem akcji było zebranie środków finansowych na organizację warsztatów rozwojowych obozu sportowego dla Podopiecznych stowarzyszenia – dzieci z niepełnosprawnościami. Obozy prowadzone przez stowarzyszenie Amp Futbol, mają na celu nie tylko zaangażowanie dzieci z niepełnosprawnościami w aktywności sportowe, ale także ich integrację z rówieśnikami. Jest to inicjatywa o ogromnej wartości społecznej, która daje młodym ludziom możliwość przełamywania barier, rozwijania umiejętności i budowania poczucia przynależności do społeczności.

 

W ramach akcji przekazaliśmy na ten cel kwotę równą liczbie kilometrów pokonanych w biegu i rowerami w trakcie trwania akcji przez reprezentujących nas pracowników. Każdy mógł dodatkowo wesprzeć akcję zasilając skarbonkę stowarzyszenia na stronie www.siepomaga.pl. W akcji uczestniczyły dwa zespoły pracowników Nest! (łącznie 10 osób), zdobywając 4263 punkty. To osiągnięcie przełożyło się bezpośrednio na wsparcie finansowe - Nest Bank przekazał równowartość zdobytych punktów, czyli 4263 zł na rzecz stowarzyszenia.

Deklaracja prostego języka ZBP

przyłączyliśmy się do grupy roboczej ds. prostego języka działającej w ramach Związku Banków Polskich i włączyliśmy się w prace nad dobrymi praktykami prostej komunikacji bankowej. Podpisaliśmy także deklarację banków w sprawie standardu prostego języka i w dalszym ciągu uczestniczymy w pracach nad doskonaleniem zasad prostej komunikacji bankowej.

"Bankowcy dla Edukacji"

angażujemy się w programie organizowanym przez Związek Banków Polskich we współpracy z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa. Głównym działaniem realizowanym
w ramach programu jest kampania edukacyjna z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i sklepów internetowych, popularyzacji płatności bezgotówkowych oraz roli agentów rozliczeniowych. Kampania skierowana jest głównie do osób, które nie posiadają dostatecznej wiedzy nt. cyferbezpieczeństwa, w tym  osób wykluczonych cyfrowo. W ramach kampanii nagrano cykl filmów, w których popularny polski dziennikarz i wokalista Artur Andrus, opowiada o zagadnieniach związanych z ochroną pieniędzy.

TOP Women w e-biznesie

to ogólnopolski program edukacyjno – rozwojowy dla kobiet. Program TOP Women w e-biznesie dedykowany jest kobietom z całej Polski, z wiosek, małych miasteczek i dużych miast, mających dostęp do internetu. W 2023 roku zostaliśmy partnerem programu i wspieramy jego realizację.

Bankowcy dla edukacji: Projekt „BAKCYL”

współpracujemy z Warszawskim Instytutem Bankowości przy projekcie BAKCYL. Program ma na celu edukację młodego pokolenia Polaków oraz seniorów w zakresie odpowiedzialnego i racjonalnego zarządzania finansami. Nasi pracownicy w ramach wolontariatu prowadzą lekcje w szkołach oraz wykłady dla seniorów.


„Dwie Godziny dla Rodziny”

co roku uczestniczymy w akcji „Dwie Godziny dla Rodziny”. Jest to projekt koordynowany przez Instytut Humanites. Akcja ma na celu wzmocnienie relacji rodzinnych oraz podkreślenie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka. 
Wszystkie firmy partnerskie biorące udział w akcji celebrują Międzynarodowy Dzień Rodzin (15 maja) skracając wybranego dnia czas pracy wszystkich pracowników firmy o 2 godziny

Dodatkowe dwie godziny można wykorzystać na wspólną zabawę na świeżym powietrzu, spacer z bliskimi, wyprawę rowerową, grę w piłkę czy badmintona. Możliwości jest wiele. Ważne, aby spędzić ten czas z najbliższymi.

„Zostań Świętym Mikołajem”

akcja organizowana przez nas we współpracy z fundacjami wspierającymi dzieci z domów dziecka i ubogich rodzin.  Co roku w grudniu dzieci będące podopiecznymi fundacji piszą listy do Świętego Mikołaja. Listy trafiają do naszych pracowników, którzy realizują spisane w nich świąteczne życzenia.
Od początku kampanii (2016r.) nasi pracownicy o wielkich sercach spełnili marzenia ponad 300 dzieci.

Wyznajemy 10 zasad zrównoważonego rozwoju United Nations Global Compact (UNGC):
 1. Przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka

 2. Eliminować wszelkie przypadki łamania prawa człowieka przez firmę

 3. Popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji

 4. Wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej

 5. Przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci 

 6. Przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia

 7. Wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego

 8. Podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową

 9. Wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

 10. Przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom 

Od października 2021 roku jesteśmy sygnatariuszem United Nations Global Compact (UNGC) - wiodącej inicjatywy na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej. W ramach współpracy zobowiązaliśmy się do podejmowania działań wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Raporty ESG
 • Raport ESG Nest Banku za 2023 roku - pobierz

Jesteśmy członkiem organizacji branżowych
 
22 103 18 18
Aktualny numer infolinii.
Koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci
22 438 41 41
Zmiana numeru infolinii.
Wkrótce ten numer będzie nieaktywny.
kontakt@nestbank.pl
image
Dokumenty i informacje
Bezpieczeństwo
Inne
Konta
Lokaty
Inwestycje
Usługi

© 2024 | Nest BankSWIFT/BIC: NESBPLPW
fbIconlinkedinIcon